Wybór wykonawcy przeglądów przeciwpożarowych i gazowych w 2021 r.

Jawor, 04.01.2021 r.
PROTOKÓŁ
ROZEZNANIE CENOWE
 
 
1. W celu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń wchodzących w skład ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu oraz w zakresie przeglądu systemu oddymiania i p/poż., przeglądu systemu detekcji gazów toksycznych wybuchowych gazex, Przeglądu Technicznego instalacji odgromowej, przeglądu i konserwacji instalacji gazowej i pomiarów elektrycznych w obiekcie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, tj.
- Schroniska Młodzieżowego w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7, 59-400 Jawor
 
przeprowadzono rozpoznanie cenowe
 
Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 3600,00 PLN, co stanowi 843,23 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.                                              
 
Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Anna Reczuch
 
2. W wyniku rozeznania rynku poproszono o nadesłanie oferty cenowej na wykonanie Przeglądów  ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń wchodzących w skład ochrony przeciwpożarowej, 10 potencjalnych wykonawców:
 
3. Do wyznaczonego dnia tj. 23.12.2020 r. przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

 

Cena

brutto

Uwagi

 

1

MS TEAM Elektro Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul.Tadeusza Kościuszki 13,

59-400 Jawor

57.950,00

 

2

 

KAMEX Usługi przeciwpożarowe i BHP

Janowice Duże 28B, 59-223 Krotoszyce

4368,00

Najkorzystniejsza oferta

 
4. Informacja o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: oferta wpłynęła w terminie do 23.12.2020 r.
 
5. Wybrano ofertę  nr 2. Firmy KAMEX Usługi przeciwpożarowe i BHP, Janowice Duże 28B, 59-223 Krotoszyce, jako najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.
 

 

 

                        Jawor, 10.12.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579).  
                                                                 
1. Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze przy ulicy Starojaworskiej 7, 59-400 Jawor, zaprasza do składania propozycji cenowych na świadczenie usług w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gazowych w budynku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.

2. SZCZEGÓŁOWY opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń wchodzących w skład ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu oraz w zakresie przeglądu systemu oddymiania i p/poż., przeglądu systemu detekcji gazów toksycznych wybuchowych gazex, przeglądu technicznego instalacji odgromowej, przeglądu i konserwacji instalacji gazowej i pomiarów elektrycznych w dwóch budynku Schroniska Młodzieżowego w Jaworze.

1) Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
Zakres czynności musi być zgodny m.in. z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych   
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),  w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
a) Przegląd systemu oddymiania i p/poż. Schronisku Młodzieżowym w Jaworze, w tym m.in.:
- sprawdzenie centrali pożarowej z ładowaniem akumulatorów i sprawdzenie synchronizacji z poszczególnymi elementami;
- kontrola zadziałania ROP-ów i systemu oddymiania D+H;
- kontrola sygnalizatorów;
- przegląd klap i okien dymowych;
- przyciski ręcznego uruchamiania klap i ROP;
- konserwacja czujek dymu z ich czyszczeniem zgodnie z przepisami;
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych;
- w razie potrzeby aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 

b) Pomiar i przegląd oświetlenia ewakuacyjnego:
- Klatka schodowa nr 1 od strony szybu windowego i recepcji – 12 punktów
- Klatka schodowa nr 2 (prawa strona budynku od strony wewnętrznego parkingu) – 14 punktów
- Korytarz przy recepcji oraz łącznik przy windzie -4 punkty
- Korytarz poziom piwniczny „-1” – 5 punktów
- Korytarz parter – 6 punktów
- Pomieszczenie nr 313 poddasze – 2 punkty
- Parter pomieszczenie kuchni – 5 punktów
- Parter pomieszczenie stołówki – 7 punktów
- Korytarz I piętro – 14 punktów
- Sala konferencyjna II piętro – 11 punktów
- Korytarz II piętro – 13 punktów
- Korytarz III piętro – 10 punktów

c) Sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych w Schronisku Młodzieżowym w Jaworze.


d) Przegląd systemu detekcji gazów toksycznych wybuchowych „gazex” w Schronisku Młodzieżowym w Jaworze w tym m.in:
- próba zagazowania gazem technicznym kalibracyjnym detektorów;
- sprawdzenie modułu alarmowego MD.2.Z.A;
- przegląd i sprawdzenie zadziałania sygnalizatora alarmowego zespolonego akustycznie – dźwiękowo;
- sprawdzenie akumulatora podtrzymującego działanie centrali (sprawdzenie napięcia ładowania, próba obciążeniowa);
- sprawdzenie detektora w obudowie przeciw wybuchowej DEX
- sprawdzenie sensora METAN MS-12/N2F – 1 szt.
-  przegląd i sprawdzenie zaworu elektromagnetycznego MAG


e) Przegląd i konserwacja instalacji gazowej w Schronisku Młodzieżowym, w tym m.in.:
- ocena stanu technicznego gazomierza w Jaworze,
- sprawdzenie szczelności połączeń z gazomierzem,
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów i połączeń z odbiornikami gazu,
- kontrola urządzeń: Gazowy kocioł kondensacyjny ECOThERM PLUS WGB 90E nr 12015561, 12020888, 12015561, Gazomierz (w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku), podlicznik gazu (znajdujący się w pralni budynku).


f) Wykonanie pomiarów elektrycznych w Schronisku Młodzieżowym w Jaworze, w tym m.in.:
- badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia wraz z opisem,
- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych z opisem badania rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
- oględziny połączeń, oznaczeń kabli, zewnętrznego stanu technicznego zabezpieczeń i tablic, badanie stanu technicznego kabli, przewodów, gniazd i urządzeń,
- próba sprawdzenia załączenia i wyłączenia napięcia,
- badanie uziemień instalacji odgromowej,
- badanie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym.
Wykonanie innych przeglądów i pomiarów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wynikających z bieżących potrzeb jednostki.
Przeglądy i pomiary powinny być wykonane przy użyciu odpowiedniego sprzętu gwarantującego jakość i rzetelność prowadzonych badań zgodnie z przepisami prawa oraz osoba je wykonująca powinna być odpowiednio do tego przygotowana, a jeśli przepisy tego wymagają to powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Pomiary i badania powinny być każdorazowo zakończone protokołem lub wpisem do książki przeglądów.

3. Termin wykonania zamówienia:
Przewiduje się następujące terminy najbliższych badań, prób i sprawdzeń (terminy do):
a) system sygnalizacji pożaru i oddymiania – 04.01.2021 r.,
b) przegląd techniczny wyłączników p.poż - 20.02.2021 r.,
c) pomiary oświetlenia - 10.06.2021 r.
d) badanie urządzenia piorunochronnego - 10.06.2021 r.
e) przegląd i konserwacja instalacji gazowej – 01.10.2021 r.
f) przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa: „gazex” - 01.10.2021 r.,

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
Kryterium: Cena, waga - 100%


Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto za dokonany 1-roczny cykl przeglądów i sprawdzeń zgodnie z wyszczególnionymi w pkt. 2 ust. 1 zadaniami otrzyma 100 %. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania.
Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:
C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość wykonania usługi, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak np. materiały, wykonanie prób i badań, itd.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Ocenie poddane zostaną jedynie oferty spełniające wszystkie określone w ogłoszeniu wymagania, natomiast oferty wykonawców nie spełniających powyższych kryteriów zostaną odrzucone.
5. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury/rachunku, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy lub innego dokumentu zatwierdzającego wykonane prace.
6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a)    wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.


7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
Ofertę złożyć można w jednej z następujących form:
a) w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych przy ul. Starojaworskiej 7, 59-400 Jawor (drogą pocztową, kurierem lub osobiście);
b) przesłać drogą elektroniczną na adres schroniskojawor@gmail.com (wymagany skan podpisanej oferty).
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2020 r., do godz. 15.00 decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez rozpatrzenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny
8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na całość realizacji usługi. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z podwykonawstwa jednak za jakość, rzetelność i terminowość wykonanych prac odpowiada główny oferent.

Załącznik:  
- Formularz oferty – zał. Nr 1.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Reczuch Anna
(2020-12-10 14:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Reczuch Anna
(2021-01-05 12:31:17)