Deklaracja dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do dpsjawor.pl

Data publikacji: 03.2018

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej nie występują Filmy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa DPS w Jaworze spełnia wymagania w  92,79%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Daniel Kijak tel. 577 582 960, serwis@dpsjawor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 729 07 10 wew. 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3, 59 – 400 Jawor

 1. Do budynku głównego prowadzą 4 wejścia. Przed wejściem  głównym od strony ulicy znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie wejście do budynku od strony ulicy prowadzi do windy. Dojście do windy jest pozbawione progów. Przed wejściem głównym znajduje się dzwonek i domofon.
 2. Dwa wejścia znajdują się z tyłu domu od podwórka. Pierwsze wejście przeznaczone dla mieszkańców i jest pozbawione barier, po wejściu znajdują się cztery stopnie. Drugie wejście jest gospodarcze.
 3. Po wejściu do budynku głównego znajdują się schody z poręczą oraz rampa podjazdowa z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 4. Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 5. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z dodatkowym oświetleniem, oraz winda osobowa. Cały budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki i sanitariaty. Pomieszczenia są oznaczone odpowiednimi piktogramami. W pokojach mieszkańców znajduje się system przyzywowy.
 6. Z tyłu budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W Budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze placówka w Bolkowie.

 1. Do budynku głównego prowadzi  5 wejść. Główne wejście od strony ulicy posiada schody. Wejście boczne od strony prawej jest pozbawione progów i prowadzi na parter. Wejście boczne od strony lewej jest pozbawione progów i prowadzi do windy. Na poszczególne kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe. Od strony podwórka znajdują się dwa wejścia, jedno gospodarcze, drugie z dwoma stopniami.
 2. Biura znajdują się w drugim budynku, w którym przed wejściem znajduje się domofon.
 3. Cały budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki i sanitariaty. Pomieszczenia są oznaczone odpowiednimi piktogramami. W pokojach mieszkańców znajduje się system przyzywowy.
 4. Z tyłu budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze placówka w Bolkowie znajdują  się miejsca parkingowe. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze placówka w Mierczycach.

Budynek A

 1. Do budynku głównego prowadzi 7 wejść. Przed wejściem głównym znajdują się schody z poręczą. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się wejście do windy pozbawione progu. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się wyjście ewakuacyjne. Przed wejściem od strony ogrodu prowadzą schody z poręczą. Pozostałe wejścia są gospodarcze. Na poszczególne kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe. Na parterze znajduje się gabinet doraźnej pomocy medycznej, gdzie dyżurujący personel udzieli potrzebnych informacji.
 2. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek i domofon.
 3. Cały budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki i sanitariaty. Pomieszczenia są oznaczone odpowiednimi piktogramami. W pokojach mieszkańców znajduje się system przyzywowy.
 4. Przed wejściem do budynku głównego znajduje się plac manewrowy dla straży pożarnej.
 5. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W Budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze placówka w Mierczycach nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek B

 1.  Do budynku prowadzą 3 wejścia. Przed wejściem głównym znajduję się schody i podjazd z poręczą. Po wejściu do budynku przy schodach znajduje się winda ( platforma). Wejście boczne jest pozbawione progów. Wejście z tyłu gospodarcze.
 2. Biura znajdują się na piętrze po lewej stronie.
 3. Cały budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki i sanitariaty. Pomieszczenia są oznaczone odpowiednimi piktogramami. W pokojach mieszkańców znajduje się system przyzywowy.
 4. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze placówka w Mierczycach nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W Domu Pomocy Społecznej w Jaworze placówka w Mierczycach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Pobierz Plan Działania na Rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pobierz Raport o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2021-02-01 18:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2021-03-19 07:37:12)