Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych Ośrodka w związku z pozyskiwaniem danych osobowych)


 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuje się, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze reprezentowany przez Dyrektora Franciszka Materniaka z siedzibą przy ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Z administratorem kontaktować się można pod nr tel.: 76 870-24-72, e-mail: soswjawor@soswjawor.pl
 2.  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw przez: tel.: 76 870-29-63, e-mail: kontakt.iod@o2.pl lub pisemnie na adres Ośrodka podany w pkt. 1.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 4.  Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 5. Administrator nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
 6.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana sytuację, jak również – ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 8.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10.  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy i Kartę Nauczyciela jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


Wytworzył:
Katarzyna Kłeczek
(2018-05-25)
Udostępnił:
Materniak Franciszek
(2018-06-05 07:58:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Materniak Franciszek
(2018-06-08 07:29:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki