Klauzula informacyjna dla rodziców

  Klauzula informacyjna 

(dla rodziców)


 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuje się, że:

 

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze reprezentowany przez Dyrektora Franciszka Materniaka z siedzibą przy ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.  Z administratorem kontaktować się można pod nr tel.: 76 870-24-72, e-mail: soswjawor@soswjawor.pl.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych uczniów i realizacji praw przez: tel.: 76 870-29-63, e-mail: kontakt.iod@o2.pl lub pisemnie na adres Ośrodka podany w pkt. 
  3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5.   Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  8.   Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
  9.   Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

Wytworzył:
Katarzyna Kłeczek
(2018-05-25)
Udostępnił:
Materniak Franciszek
(2018-06-05 09:46:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Materniak Franciszek
(2018-06-08 07:31:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki