Sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze (zakup poniżej 30 000 euro).

ZP.05.2019                                                           ……………………………………………….                                      

miejscowość, data

 

FORMULARZ OFERTY

na: Sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze  (zakup poniżej 30 000 euro).

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Plac Seniora 3

59-400  Jawor

NIP 614-118-05-62

REGON 000847038

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa 45 tys. litrów oleju opałowego Ekoterm Plus do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach   59-430 Wądroże Wielkie, Mierczyce 34. Zamawiający dopuszcza produkty  równoważne.

2.Ilości wskazane w formularzu cenowym, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w poniższej tabeli.

3.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego.

4.Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia w tym warunki wykonania, dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia  zawiera wzór umowy- załącznik nr 1 do niniejszego formularza.

5.Czas trwania umowy: 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

10.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie: http: BIP Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, tel.76 72 90 710, adres email: dps.jawor@wp.pl

1.2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze jest Pan Waldemar Pokój, iod@wp.pl oraz nr tel. 601 416 107

1.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy oleju opałowego EKOTERM PlUS do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach (zakup poniżej 30 000 euro). ZP.05.2019

1.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

1.5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

1.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

1.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1.8.Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9.Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 •  

III. Formularz asortymentowo-cenowy:

Lp

Nazwa produktu

j.m.

Cena jedn. netto [zł]

Ilość

[l]

Wartość netto   [zł]

(d´e)

 

Stawka podatku VAT [%]

Wartość podatku VAT [zł]

(f x g)

Wartość brutto

[zł]

(f+h)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

Olej opałowy Ekoterm Plus

litr

 

45 000 litrów

 

 

 

 

 

R A Z E M 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

V. Warunki płatności: przelew 30 dni od poprawnie dostarczonej faktury do Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w  terminie do  03.12.2019 r. do godz.10.00, w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Plac Seniora 3, 59-400 Jawor. Kopertę należy opisać: Sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze  (zakup poniżej 30 000 euro). - nie otwierać przed  03.12.2019 r., godz.10.00”.

Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania prosimy kierować pod adres Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, 59-400 Jawor, Plac Seniora 3 tel 76 72 90 710, tel kom. 601 416 107

VII. Nazwa i adres Wykonawcy:

 

NAZWA: ……………………………………………………………………..

ADRES: ……………………………………………………………………….

Tel./Fax……………………………………………………….

NIP:……………………………………………………………………………….

NR PESEL W przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna lub spółka cywilna (nr PESEL wspólników).

NR RACHUNKU BANKOWEGO:…………………………………………………….

VIII. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto:                                                              ……………………………………zł

Podatek VAT:                                                         ……………………………………zł

Cenę brutto:                                                            ……………………………………zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena niezmienna przez cały okres zamówienia tj. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

IX. Oświadczam, że:

a)zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

b) jestem upoważniony do reprezentowania Wykonawcy,

c) spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze  (zakup poniżej 30 000 euro):

 1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem;
 2. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość realizacji niniejszego zamówienia.

d) akceptuję wzór umowy

 

………………………………………………..

             (miejscowość, data)                                             ….………………………………………

                                                                                           (podpis osoby uprawnionej, pieczęć wykonawcy

Załącznik

1-Olej opałowy umowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2019-11-26 10:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2019-11-29 07:28:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki