Zapytanie ofertowe Świadczenie usług elektryka na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z domami w Bolkowie i Mierczycach

ZP.07.2019                                                                                        Jawor, dnia 10 grudnia 2019 r.

 

                                                           Zapytanie ofertowe

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.

 

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Plac Seniora 3

59-400 Jawor

NIP 614 118 05 62 REGON 000847038

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem jest „ Świadczenie usług  elektryka na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z domami w Bolkowie i Mierczycach”.

 

Zakres czynności związany jest z pracą przy urządzeniach energetycznych ( tj. urządzeniach, instalacjach i sieci w rozumieniu przepisów prawa energetycznego).

1. Wykonywanie i zabezpieczenie czynności związanych z pracą elektryka zgodnie                                          z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 492),

2. Zapewnienie wymaganego stanu technicznego urządzeń elektrycznych w zakresie oprzewodowania , sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,

3.Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych:

- badanie i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej,

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,

- sprawdzanie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary ochronne odgromowe , pomiary natężenia oświetlenia, pomiary oświetlenia awaryjnego, sprawdzenia urządzeń zabezpieczających o napędzie ręcznym i elektrycznym,

4. Sporządzanie protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej.

5. Naprawa instalacji oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych oraz oświetlenia zewnętrznego.

6. Naprawa urządzeń elektrycznych (pralnice, suszarnie, zmywarki do naczyń, magiel, łóżka                       o sterowaniu elektrycznym, wózki elektryczne ).

7. Wykonawca będzie używał własnych narzędzi, w tym urządzeń do pracy na wysokości                                i przyrządów pomiarowych z aktualną legalizacją

3. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31grudnia 2020 r

4.Klauzula Informacyjna z art.13

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3, 59-400 Jawor, tel.76 72 90 710 adres email: dps.jawor@wp.pl

1.2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze jest Waldemar Pokój  iod@wp.pl oraz nr tel. 601 416 107 1.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług  elektryka na rzecz Domu Pomocy Społecznej                   w Jaworze z domami w Bolkowie i Mierczycach” ( zamówienie poniżej 30 000 euro). ZP.07.2019

1.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

1.5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

1.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

1.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1.8.Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9.Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

5. Kryteria oceny oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena brutto oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „ E”.

W ofercie należy podać cenę za 1 miesiąc kalendarzowy „ Świadczenie usług elektryka na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3”.

 

6. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

a) Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze                      59-400 Jawor, Plac Seniora 3, bądź przesłać na przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej                           w Jaworze do dnia 23,12,2019 r. do godz.10,00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

b) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie: „ Świadczenie usług elektryka na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3”.

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

e) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

f) Oferta powinna być wypełnione w języku polskim, strony oferty powinny być trwale spięte                             i ponumerowane.

g) Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

a) Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udziela:                          Kierownik Działu Obsługi tel. 601 416 107.

b) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego, powinien wystąpić na piśmie z zapytaniem do Zamawiającego.

c) Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego zostaną udzielone wszystkim Wykonawcom bez ujawnienia źródła  zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane do wykonawców droga elektroniczną.

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

a) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

b) Zamawiający z wybranym wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomieniu o wyborze oferty.

9. Informacje dodatkowe

a) Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                                   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

                                                                                               mgr Irena Stolarczyk

 

Załączniki

1-Formularz Ofertowy

2-Wzór umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2019-12-11 09:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2019-12-11 09:05:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki