Wybór wykonawcy - Dzierżawa zaplecza kuchennego w SM w Jaworze

Znak sprawy 1/PZSM/2020

PROTOKÓŁ

Z KOMISYJNEGO ROZEZNANIA OFERTOWEGO RYNKU

Z posiedzenia komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia rozeznania cenowego rynku na: Dzierżawę pomieszczeń zaplecza kuchennego z wyposażeniem w Schronisku Młodzieżowym – Centrum Turystycznym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 i prowadzenie w tym miejscu działalności gastronomicznej przez okres trwania umowy.

 

1. Wartość zamówienia (planowanego dochodu z tytułu dzierżawy) ustalono na kwotę 58.536,58 PLN netto, co stanowi 13.711,10 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

2. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia Anna Reczuch

3. W dniu 07.02.2020 r. Zamawiający wystąpił do trzech potencjalnych wykonawców
z zaproszeniem do złożenia przez nich oferty w niniejszym postępowaniu. Dane oferentów pozyskano z internetu. Ponadto informacja o postępowaniu w dniu 07.02.2020 r. zamieszczona została na Biuletynie Informacji Publicznej PZSM w Jaworze pod adresem http://www.js-spjawor.bip.pbox.pl/public/.

Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy informacyjnej PZSM w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7.

4. W dniu 18.02.2020 r. Komisja w składzie:

  1. Anna Reczuch - Przewodniczący
  2. Iwona Scendo
  3. Jan Grabski

dokonała otwarcia ofert złożonych  w terminie do 17.02.2020 r. do godz,. 10:00

Przewodniczący komisji:

1) poinformował komisję, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert,  w wyznaczonym  terminie tj.  do 17.02.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, 

2) oferta ta została złożona zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu i nie doszło do jej przedwczesnego otwarcia.

5. Zestawienie złożonych ofert

Lp.

Nazwa  wykonawcy

 

Adres wykonawcy

 

Cena / ilość punktów

Uwagi

 

1

GG sp. z o.o.

 

59-220 Legnica

ul. Okrzei 12

100 pkt.

(100%)

Najkorzystniejsza oferta

 

6. Informacja o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym. Oferent złożył ofertę na formularzu. Oferta złożona została w terminie określonym w ogłoszeniu – zapytaniu ofertowym.

7.  Po dokonaniu oceny ofert Komisja wybrała jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy GG sp. z o.o. z Legnicy. Oferta zawierała najniższą cenę i w przyjętych przez Zamawiającego kryteriach oceny uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

          Jawor, 18.02.2020 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2020-02-18 13:53:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2020-02-18 14:01:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki