PROWADZENIE NADZORU BUDOWLANEGO I INWESTORSKIEGO W TRAKCIE TRWAJĄCEJ INWESTYCJI ADAPTACJA I REMONT POMIESZCEŃ TERAPEYTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁANOŚCIĄ OŚRODKA WSPARCIA ?POD ZIELONYM DĘBEM?

Jawor, dnia 30-09-2020 r.  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nazwa przedmiotu zamówienia  PROWADZENIE NADZORU BUDOWLANEGO I INWESTORSKIEGO W TRAKCIE TRWAJĄCEJ INWESTYCJI ADAPTACJA I REMONT POMIESZCEŃ TERAPEYTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁANOŚCIĄ OŚRODKA WSPARCIA „POD ZIELONYM DĘBEM” W JAWORZE

 

1. Zamawiający: Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, NIP 695-152-59-69, REGON 390647162

zaproszenie do złożenia oferty handlowej na:

Prowadzenie nadzoru budowlanego i i inwestorskiego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie nadzoru budowlanego i inwestorskiego w trakcie trwającej inwestycji: adaptacja i remont pomieszczeń terapeutycznych w związku z bieżącą działalnością Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.

 

3. Opis sposobu obliczenia ceny  OCENA ZADANIOWA

Ocena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, zawierać wszystkie  koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.

4. Sposób płatności PRZELEW

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor,

W termin wykonania zamówienia Październik- Grudzień 2020 r.

6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

1) oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze  ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, w pokoju Kierownika
do dnia 07.10.2020  do godziny 10.30

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

3) Pomieszczenia przeznaczone do remontu można oglądać pod adresem ul.; Starojaworska 7 , 59-400 Jawor,  (siedziba jednostki Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze)

4) Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będzie do wglądu w siedzibie jednostki- Ośrodek Wsparcia w Jaworze. Pod Zielonym Dębem” w Jaworze  ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor,

          7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 07.10.2020 r.                                o godzinie 10.35.

 

                                                                                                                                             Kierownik

Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze

Katarzyna Trapowska

 

Załączniki

1-Formularz ofertowy

2-Przedmiar

3-Specyfikacja

Wytworzył:
Udostępnił:
Trapowska Katarzyna
(2020-09-30 14:39:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Trapowska Katarzyna
(2020-09-30 14:44:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki