ADAPTACJA I REMONT POMIESZCEŃ TERAPEYTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚRODKA WSPARCIA ?POD ZIELONYM DĘBEM? JAWORZE

JAWOR, DNIA 30.09.2020 r.

miejscowość, data

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nazwa przedmiotu zamówienia

ADAPTACJA I REMONT POMIESZCEŃ TERAPEYTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚRODKA WSPARCIA „POD ZIELONYM DĘBEM” JAWORZE

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, NIP 695-152-59-69, REGON 390647162, e-mail : o.wsparcia@interia.pl,  tel 76/745-10-74

zaproszenie do złożenia oferty handlowej na:

Adaptację i remont pomieszczeń terapeutycznych

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia , który powinien zostać podzielony na dwie sale terapeutycznej oraz toalety wraz  z  prysznicem jak również wydzielenie korytarza oraz remontu klatki schodowej wraz z zakupem i montażem krzesełka schodowego dla osób niepełnosprawnych. , w następującym zakresie:

Roboty rozbiórkowe,

Ścianki działowe

Wykucie otworów drzwiowych

Stolarka drzwiowa i okienna

Tynki i gładzie

Glazura  na ścianach i posadzkach

Malowanie

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Wywóz gruzu i kosztów składowania

Zakup i dostawa krzesełka schodowego dla osób niepełnosprawnych

Remont klatki schodowej

DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERT:

Szczegółowy opis oraz zakres rzeczowy zamówienia zawarto:

-w specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 2 do zapytania o cenę,

- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zapytania o cenę

Zamawiający w niniejszym postępowaniu:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

III. TERMIN REALIZACJI – WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem : poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres Zamawiającego. tj. Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor,

W termin wykonania zamówienia Październik- Grudzień 2020 r.

IV .WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału  w postępowaniu:

1.Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2.Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiać pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmy,

-posiadać datę sporządzenia,

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-zawierać wartość oferty (netto. Brutto),

-zawierać termin ważności ofert,

-być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. OKREŚLENIE MIEJSCA, SPOSOBU I TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem : poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres Zamawiającego. tj. Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, w pokoju Kierownika do dnia 14.10.2020  do godziny 10.30

Oferta powinna zawierać :

 1. wypełniony formularz ofertowy- wg załącznika nr 1 do zapytania cenowego,
 2. wypełniony kosztorys ofertowy zawierający szczegółową wycenę ofert- wg. Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania o cenę.

W kosztorysie ofertowym musza być wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, na postawie których został on sporządzony tj.

a) Wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej,

b)Cena materiałów,

c)Koszty pracy sprzętu

d)Narzuty kosztów pośrednich

e)Zysk

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: Nazwa i adres Zamawiającego, tj. Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem „ w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7, tytuł: Adaptacja i  remont pomieszczeń terapeutycznych,:

 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu można oglądać pod adresem ul.; Starojaworska 7 , 59-400 Jawor, (tj. siedziba jednostki Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze)

Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zamieszczona będzie na stronie internetowej Ośrodka Wsparcia www.owjawor.pl  oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakładce BIP jednostek organizacyjnych- Ośrodek Wsparcia w Jaworze. oraz  do wglądu w siedzibie jednostki.

VII.MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14.10.2020 r.                                o godzinie 10.35.
 2. Podczas otwarcia oferty podaje się nazwy firm oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny brutto.
 3. Ofert złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Ofert zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniem Zapukania o cenę przez zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści założonych ofert.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. CENA- 100%

 Sposób płatności PRZELEW

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pocztą oraz za pośrednictwem strony internetowej  BIP Ośrodka Wsparcia, na której zamieszczono Zapytanie o cenę.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania o cenę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania w sprawie zapytania o cenę, w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z art. 4pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity dz. u. z 2019 r. poz. 1843) wobec zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.

ZAŁĄCZNIKI

- wzór formularz zał. Nr 1

-specyfikacja techniczna zał. Nr 2 

- przedmiar robót zał. Nr 3.

Kierownik

Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze

Katarzyna Trapowska

Wytworzył:
Udostępnił:
Trapowska Katarzyna
(2020-10-08 10:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Trapowska Katarzyna
(2020-10-08 12:20:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki