Nabór na stanowisko Główny Księgowy w PZSM w Jaworze (lipiec 2021)

Jawor, 28.06.2021 r.

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)

 

OGŁASZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny Księgowy

w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1.  Wymagania obowiązkowe:

1) Ma obywatelstwo polskie.

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4) Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

5) Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1)  Znajomość  przepisów  prawa w zakresie  niezbędnym  do  wykonywania  pracy  na stanowisku głównego księgowego  w  samorządowej jednostce organizacyjnej tj.  ustawy o  finansach  publicznych,  ustawy  o  rachunkowości,  prawa  pracy  i  ubezpieczeń społecznych, ustawy o pomocy społecznej.

2)  Biegła obsługa komputera i  pakietów biurowych.

3)  Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

4)  Skrupulatność, dokładność, terminowość wykonywania zadań.

3.  Zakres wykonywany na stanowisku zadań:

Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw księgowych,                   

w tym:

1) Realizacja zadań w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2) Zapewnienie prawidłowej realizacji planu finansowego PZSM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań przypisanymi przepisami prawa do głównego księgowego.

4) Odpowiedzialność za wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, w tym:

a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych w tym sprawdzanie i kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca i sposobu zaksięgowania – dekretowanie,

b) okresowe ustalanie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

c) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

d) sporządzenie sprawozdań finansowych (w tym ich podpisanie),

e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

5) Kontrasygnata dokumentów dotyczących czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

6) Akceptacja kwot do wypłaty.

7) Prowadzenie ewidencji i rozliczenie z tytułu podatków i ZUS.

8) Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników PZSM oraz prowadzenie ich kartotek wynagrodzeń.

9) Sporządzenie deklaracji w zakresie obowiązkowych podatków i opłat oraz składek ZUS.

10) Terminowe dokonywanie rozliczeń i przelewów bankowych za zobowiązania, podatki i składki ZUS, zgodnie z terminami ich płatności.

11) Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z działalności PZSM.

12) Wykonywanie czynności wspomagających zarządzenie (w tym dostarczenie danych dla tworzenia strategii PZSM, sporządzanie jego planów operacyjnych i doradztwa w zakresie ich realizacji, controllingu prowadzonych operacji gospodarczych i związanych z nimi kosztów, wieloaspektowej oceny dokonań jednostki, prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej).

13) Nadzór w powierzonym mu zakresie finansowym nad działalnością komórek organizacyjnych, zgodnie z nadanymi uprawnieniami oraz ze strukturą organizacyjną.

14) Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

4.  Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1)  Umowa o pracę, 3/4 etatu

2)  Miejsce pracy: 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7 (siedziba PZSM w Jaworze).

3)  Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. Ilość osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę w PZSM w Jaworze – do 10 osób.

4)  Praca wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi w związku z czym wymagać będzie od pracownika zatrudnionego na tym stanowisku kultury osobistej, odporności na stres, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  PZMS  w  Jaworze  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0%.

 

6.  Wymagane dokumenty:

1)  Wypełniony  i  podpisany  formularz  aplikacyjny  (dostępny  na  stronie  internetowej BIP  PZSM w Jaworze lub w siedzibie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze).

2)  List motywacyjny - odręcznie podpisany.

3)  Kserokopia  dyplomu,  świadectw  lub  innych  dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje.

4) Kserokopie  świadectw pracy lub  zaświadczeń  o  aktualnym  zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego stażu pracy. 

5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

7.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

1)  W nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 08 lipca 2021 r. w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze
ul. Starojaworska 7, w pok. nr 23 – w godzinach od 7.00 do 15.00. 

2)  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy – lipiec 2021”

3)  Za datę złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze. 

 

 8.  KLAUZULA INFORMACYJNA:

 Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust.  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze przy  ul.  Starojaworskiej 7, reprezentowany przez Dyrektora PZSM w Jaworze, e-mail: schroniskojawor@gmail.com

2) Dyrektor  PZSM w  Jaworze wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: inspektorPZSM@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

a)  na  podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych  -  w  ramach  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez  Panią/Pana  dotyczących  pierwszeństwa  zatrudnienia na  stanowisku urzędniczym,  z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

b) na podstawie  wyrażonej  przez  Panią/Pana  zgody  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  w  zakresie  w  jakim podanie  danych  jest  dobrowolne.  Dobrowolne  podanie  w  składanej  ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona,

c)  przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie art.  9  ust.  2  pkt  b  RODO,  gdyż  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków  i wykonania  szczególnych  praw  przez  administratora  lub  osobę,  której  dane dotyczą  w  dziedzinie  prawa  pracy,  zabezpieczenia  społecznego  i  ochrony socjalnej,

d)  archiwizacji  na  podstawie  przepisów  prawa  obowiązujących  w  zakresie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  –  w  ramach  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,

b) w  przypadku  danych  podanych  dobrowolnie  do  czasu  wycofania  zgody,  lecz  nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej. 

7) Nieodebrane  przez  Panią/Pana  osobiście  dokumenty  aplikacyjne  (oferta  pracy)  zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:

a) jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru  –  w przypadku niezakwalifikowania  się  Pani/Pana  do  kolejnych  etapów  oraz  niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,

b) trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru  – w  przypadku  wskazania  Pani/Pana  kandydatury  w  protokole  na  drugim bądź kolejnym miejscu.

8)   Posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9)  Posiada  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan, że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczące  narusza  przepisy  ogólnego rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679   o  ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

10)   Obowiązek podania przez  Pana/Panią danych osobowych  wynika  z  przepisów  prawa,  w  szczególności wskazanych w  pkt 3, z wyjątkiem danych osobowych,  które  zostały podane  dobrowolnie.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  (będących  wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

11)   Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 


ZAŁĄCZNIKI:

1. FORMULARZ APLIKACYJNY


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lalka Emilia
(2021-06-28 20:13:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Lalka Emilia
(2021-06-28 20:16:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki