☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia do 31.12.2010 r.

 

 OGŁOSZENIE  nr 7

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

 

 

Starszy referent ds. płac i ubezpieczeń

……………………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Rafał Bujak, zamieszkały w Jastrowcu.

                                                                                      

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Rafał Bujak spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko starszego referenta ds. płac i ubezpieczeń.

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej kandydat wykazał się dużym zasobem wiedzy z zakresu zadawanych pytań oraz znajomością specyfiki pracy na w/w stanowisku.

 

 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

 

 

 

mgr Henryk Baczmański

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  nr 6

Jawor, dnia 24 września 2010r.

 

 

 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH

 

 

którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy  referent ds. płac i ubezpieczeń

 

 

Informuję, że komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, w zakresie objętym wymaganiami związanymi z ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała jedną aplikację.

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

 

mgr Henryk Baczmański

 

 

 

OGŁOSZENIE  nr 5

Jawor, dnia 13 września 2010r.

 

 

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

 

 

I.                   Nazwa i adres jednostki:

 

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Pl. Seniora 3

59-400 Jawor

 

II.                Określenie stanowiska:

 

Nazwa stanowiska: Starszy referent ds. płac i ubezpieczeń

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Umowa terminowa na czas określony do 6 miesięcy, w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej – pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2010r.

 

III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b)      obywatelstwo polskie,

c)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      zaangażowane i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

b)      wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres,

c)      umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office),

d)     umiejętność obsługi programu Płatnik 8.01.001 oraz programu płacowego Symfonia,\

e)   prawo jazdy kat. B

f)      ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

- ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

 

- ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz.1362)

wraz wydanymi do ww. ustaw aktami wykonawczymi.

 

IV.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Sporządzanie miesięcznych list płac.

2.      Prowadzenie kartotek podatkowych i zasiłkowych.

3.      Sporządzanie deklaracji podatkowych.

4.      Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla ZUS.

5.      Prowadzenie korespondencji z komornikiem w sprawie zajętych wierzytelności.

6.      Administrowanie siecią komputerową i bazami danych.

7.      Systematyczne tworzenie kopii danych umożliwiających ich odtwarzanie w przypadku awarii oraz ich archiwizowanie.

 

V.                Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny*,
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej*,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. (Dz.U.2009, nr 115,poz.971),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. oświadczenie, że kandydat posiada dobry stan zdrowia do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

*list motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Starszego referenta ds. płac i ubezpieczeń w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”

VI.             Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 Do dnia 23 września do godz. 14:00

Oferty, które wpłyną do DPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami. Oferty należy składać, w zamkniętej kopercie, w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze (w księgowości) albo przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Pl. Seniora 3, 59-400 Jawor z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. płac i ubezpieczeń”.

 Decyduje data wpływu oferty do Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

 

VII.          Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

 ( www.powiat-jawor.org.pl) oraz umieszczono na tablicy informacyjnej DPS w Jaworze. 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy:

a)      zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na  stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca),

b)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą niekaralności

(z zapytaniem wystąpi wyłoniony kandydat),

c)   oryginały dokumentów wymienionych w części V pkt 4,5,6.

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                       

Dyrektor

 

mgr Henryk Baczmański

 

 

 

OGŁOSZENIE  nr 4 

         Informacja o wynikach naboru na stanowisko 

                       kierownicze urzędnicze

           w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie

                  Zastępca kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego

              ……………………………………………………………..

                                                              nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Frąckowiak zamieszkała w Bolkowie

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W trakcie rozmowy kandydatka wykazała się dużym zasobem wiedzy z zakresu zadawanych pytań oraz dobrą znajomością wiedzy ogólnej z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i zagadnień przewidzianych dla stanowiska zastępcy kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego.

Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się w opinii komisji wysoką kulturą osobistą, swobodą wypowiedzi. Cechy osobowościowe, elokwencja kandydatki i wizja działania odpowiada profilowi stanowiska pracy i spełnia oczekiwania pracodawcy.

 

 Dyrektor Domu Pomocy Społeczne w Bolkowie

 Henryk Baczmański

 

Bolków, dnia 22 październik 2009 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

        OGŁOSZENIE NR 3                                                                     Bolków, dnia 08 października 2009r.

 

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE  URZĘDNICZE

  

I.                   Nazwa i adres jednostki:

 

Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie

Ul. Kamiennogórska 3

59-420 Bolków

 

II.                Określenie stanowiska:

 

Nazwa stanowiska: Zastępca kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Umowa terminowa na czas określony do 6 miesięcy, w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej – pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2009r.

 

III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b)      obywatelstwo polskie,

c)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo,

g)      studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,

h)      kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki,

i)        co najmniej 4- letni staż pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      zaangażowane i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

b)      wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres,

c)      umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows.

 

IV.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. kierowanie działem terapeutyczno – opiekuńczym w Bolkowie,

 2. współpraca z NFZ, ZOZ,  placówkami pomocy społecznej, placówkami samorządowymi,

 3. współpraca z lekarzem, personelem oraz rodzinami mieszkańców DPS w celu utrzymania jak najlepszej sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców.

 

V.                Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny*,

 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej*,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. (Dz.U.2009, nr 115,poz.971),

 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

 5. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

 6. kopia dowodu osobistego,

 7. oświadczenie, że kandydat posiada dobry stan zdrowia do zatrudnienia na określonym stanowisku,

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

*list motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Zastępcy kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

 

VI.             Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 Do 19 października 2009r. do godz.1400

Oferty, które wpłyną do DPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami. Ofert należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie (w sekretariacie), albo przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego”. Decyduje data wpływu oferty do Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie.

 

VII.          Dodatkowe informacje:

 

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie( www.powiat-jawor.org.pl) oraz umieszczono na tablicy informacyjnej DPS w Bolkowie

 2.  Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy:

a)      zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na  stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca),

b)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą niekaralności (z zapytaniem wystąpi wyłoniony kandydat)

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,

5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych,

6. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 


 

 

 

Dyrektor 

Henryk Baczmański

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OGŁOSZENIE nr 1


 

Dla Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jaworze


 

Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w 2008 roku przeprowadzono kasację zużytych

 środków o charakterze wyposażenia.

Są to :

 • szafy, biurka, fotele, stoliki, tapczany, łóżka, materace, półki, krzesła, taborety,

 • telewizory, radia, radiomagnetofony, odtwarzacze video, kalkulatory elektryczne,

 • komputery, skaner, drukarki,

 • maszyna do szycia, żelazka elektryczne, roboty kuchenne, czajniki elektryczne, aparaty telefoniczne, gofrownica,

  odkurzacze, zegary ścienne,
 • spalarka do igieł, sterylizator, nawilżacz powietrza, leżanka rehabilitacyjna,glukometr, inhalator,

 • kosiarki spalinowe do trawy, zraszacz ogrodowy, gaśnica śniegowa,

 • dywany, pościel.


 

Materiały te zostały skasowane ze względu na ich duże zużycie, ich stan techniczny nie pozwala na ich dalsze użytkowanie,

naprawa skasowanych urządzeń jest niemożliwa ( brak części zamiennych oraz kwota naprawy przewyższa wartość,

są to urządzenia mające powyżej 10 lat), meble są również w złym stanie technicznym.


 

Jeżeli jest Jednostka Starostwa Jaworskiego zainteresowana odbiorem niektórych w/w przedmiotów,

 kontakt  pod numerami :

 • Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie - 075- 7413222

 • Dom Pomocy Społecznej Filia w Jaworze - 076-7290710

 • Dom Pomocy Społecznej Filia w Mierczycach - 076-8874425


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 

Henryk Baczmański

---------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE nr. 2

Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3 , 59-420 Bolków

poszukuje spadkobierców n/w zmarłych mieszkańców :

1. Pani  Anna Szydłowska ,ur. 26.06.1931 r.  w miejsc. Latacz,

    córki Juliana i Michaliny z domu Pawluk.

2.  Pani  Stefania Lepak, ur. 07.06.1925 w miejsc, Uckange,

    córki  Antoniego i Marianny z domu  Gębala.

3.  Pani Zofia Czykiel, ur. 15.05.1918 w miejsc. Śniatyn,

     córki  Waleriana i Anny z domu Krupska.

 Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłych mieszkanek po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006 roku ( Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Kontakt telef. 075 74 13 222    Pracownik socjalny DPS

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

mgr  Henryk  Baczmański
 


 
 
liczba odwiedzin: 2511408

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X