☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg na zakup nabiału i mleka 2012

 

  

Jawor 28.02.2012 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i nabiału  z dnia 27.02.2012 roku na podstawie

art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. : "nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy

nie podlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 ".

                                                                                                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

                                                                                                           Grażyna Rutkiewicz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jawor: Zakup mleka i nabiału.
Numer ogłoszenia: 46430 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze , pl. Seniora 3, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 76 7290710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mleka i nabiału..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mleka i nabiału na potrzeby wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Domami w Bolkowie i w Mierczycach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pl jednostki organizacyjne STarostwa Powiatowego w Jaworze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3 , 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3 59-400 Jawor.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

mgr Henryk Baczmański

 

 

 

Załączniki

 

     PDF  .DOC
Umowa PDF Word
Secyfikacja PDF Word

 

Jawor 28.02.2012 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i nabiału  z dnia 27.02.2012 roku na podstawie

art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. : "nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy

nie podlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 ".

                                                                                                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

                                                                                                           Grażyna Rutkiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wytworzył:
Udostępnił:
Irena Stolarczyk
(2012-02-16 09:37:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Irena Stolarczyk
(2012-02-29 14:52:03)

 
 
liczba odwiedzin: 2685233

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X