ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Na WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH

o wartości poniżej 14 000 EURO

w trybie: zapytanie ofertowe

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM,

którego przedmiotem jest:

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV

w mieszkaniu chronionym Paszowice 119

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Adres: ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor

Regon: 390686498 NIP: 695 13 68 970

Tel/fax 76 871 14 11

e-meil pcprjawor@poczta.fm

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV w mieszkaniu chronionym Paszowice 119 z zachowaniem istniejących gabarytów wraz z pełną obróbką i usunięciem odpadów.

Zamówienie obejmuje 3 okna o wymiarach 110 x 170 cm. szczegóły:

- kolor zewnętrzny – biały, wewnętrzny – biały

- szyba zespolona K-1,0

- skrzydło uchylne

- okucia obwiedniowe

- parapet wewnętrzny – marmurek parapet zewnętrzny – brązowy

- mikrowentylacja

Wykonawca przed wykonaniem okien dokona pomiarów w celu uściślenia wymiarów planowanych do wymiany okien.

Wykonawca zapewni demontaż, usunięcie istniejącej stolarki, uprzątnięcie odpadów, gruzu, transport, montaż i obróbkę nowych okien.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać podczas wizji lokalnej pomieszczeń.

 

Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z PCPR w Jaworze

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do dnia 09 listopada 2012r.

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

 

Konsultant ds. administracji Waldemar Pokój tel. 76 871 14 11 kom. 601 416 107

Godziny udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego: 8 00-1430 (pn. – pt.)

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:

- OFERTA FIRMY zawierająca cenę za wykonanie usługi,

- Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art.22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. MIEJSCE oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Składanie ofert do dnia 12 pażdziernika 2012r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono tablica ogłoszeń, BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta wraz z pozostałą dokumentacją muszą być umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie pieczątką firmową Wykonawcy i napisem ,,Oferta – wymiana stolarki okiennej ”.

Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA! Istnieje możliwość przesłania oferty za pomocą e-mail lub faksu. W tym przypadku oferta musi być jednak niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:

 

  1. cena

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Prokopik Marta
(2012-10-01 09:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Prokopik Marta
(2012-10-01 09:06:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki