FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Siedziba……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Nr telefonu/fax………………………………………..………….……………………

 NIP……………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z siedzibą: 59-400 Jawor ul. Szpitalna 12a REGON 390686498 NIP 695 13 68 978 tel /fax 76 871 14 11

1.Zobowiązuję się wykonać: wymianę stolarki okiennej z drewna na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w ilości 3 sztuk. Wymiana w/w stolarki nastąpi w mieszkaniu chronionym Paszowice 119. 2. Podaję termin wykonania do 09 listopada 2012 r. 3.Wynagrodzenie za wykonanie w/w przedmiotu zamówienia , kwota netto……………… zł, plus należny podatek VAT………..% tj. kwota brutto………………….. zł, (słownie:…………................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..),płatne przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od daty złożenia oferty.

4.Oświadczam, że akceptuje proponowany przez zamawiającego wzór umowy. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1.Wypełniony o składniki ceny kosztorys ofertowy . 2.Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 3.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

………………………………………….. Podpis osoby uprawnionej

Wytworzył:
Udostępnił:
Prokopik Marta
(2012-10-01 09:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Prokopik Marta
(2012-10-01 09:10:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki