WZÓR UMOWY

 

WZÓR

UMOWA

Zawarta w dniu……………………. 2012 r. w Jaworze pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z siedzibą ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor REGON 390686498 NIP 6951368970 zwanym dalej „ Zamawiającym”, w imieniu którego działa Dyrektor Grażyna Rutkiewicz zwanym dalej „ Zamawiającym”,                                    a wykonawcą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………REGON…………………………………..NIP……………………

zwanym dalej „ Wykonawcą”

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dokonać demontażu starych okien oraz dostarczenia i montażu nowych okien w mieszkaniu chronionym Paszowice 119 nowych okien wraz z parapetami zgodnie z przedmiarem robót.

na kwotę brutto ………………….. złotych

Słownie :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy okna transportem własnym nieodpłatnie.

Za szkody powstałe w trakcie transportu oraz za wady ukryte odpowiada Wykonawca

2.Termin dostarczenia i zamontowania okien strony określają do dnia ………………………..

3.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za realizację przedmiotu umowy, po odbiorze                  w 21 dni po dostarczeniu faktury.

4.Należność będzie regulowana z konta z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr konta Wykonawcy……………………………………………………………………………………

 

§ 2

Na zakupione okna oraz na montaż dostawca udziela gwarancji na okres ………………………………………..

 

 

§ 3

1.Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony.

2.Koszty naprawienia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ponosi Wykonawca a okres ich usuwania nie może przekraczać 10dni.

3. Zapisy ust. 2 stosuje się także do wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji , o której mowa § 2 umowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny umownej, wartości robót określonym w § 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność .

§ 5

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu i nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 pkt.2 w wysokości: a) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu okien objętych umową w wysokości 0,1% ceny umownej. b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% ceny umownej za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w §1 zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy ( załącznik nr 1 do umowy ).

§ 7

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 8

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strony umowy zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , dla zamawiającego oraz dla wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Prokopik Marta
(2012-10-01 09:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Prokopik Marta
(2012-10-01 09:11:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki