☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie-Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przeprowadzenie robót remontowo budowlanych związanych z doprowadzeniem do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3

    Jawor, dnia 30 stycznia  2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Plac Seniora 3, 59-400 Jawor,  NIP: 614-118-05-62, REGON: 000847038 zaprasza do złożenia oferty handlowej  na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przeprowadzenie robót remontowo – budowlanych związanych  z doprowadzeniem do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym  zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3”.

2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3 .OPIS BUDYNKU:

BUDYNEK MIESZKALNY:

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Adres : Plac Seniora 3 59-400 Jawor

Powierzchnia zabudowy: 467 m2, powierzchnia użytkowa: 1606,40 m2, wysokość budynku – ok. 13 m.
Budynek w zabudowie zwartej przyległy z jednej strony do budynku produkcyjno – magazynowego,  murowany. Ilość kondygnacji nadziemnych 4 . Ilość kondygnacji podziemnych 1 (suterena) Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty: w części ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, w części żelbetowe. Ściany: cegła, stropy: ceramiczne. Dach: stropodach, pokryty papą. Budynek posiada dobudowany szyb windowy wraz z przedsionkami do windy na każdej kondygnacji.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA.

4.1. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych związanych z doprowadzeniem  do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3.

 

Zakres prac wynika z Decyzji PZ. 5581. 4. 2013 Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze z dnia 13 września 2013 r. obejmując:

1.Zapewnić na każdej kondygnacji w Domu Pomocy Społecznej w budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy możliwość ewakuacji ludzi do drugiej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.

2. Przedstawić dokumenty potwierdzające klasyfikację parkietu drewnianego oraz wykładzin podłogowych, którymi jest pokryta posadzka w pomieszczeniach jako trudno zapalnych, a w przypadku braku potwierdzenia trudno zapalności zabezpieczyć parkiet oraz wykładziny do stopnia trudno zapalności lub je usunąć

3. Zapewnić obudowę wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy o wymaganej odporności ogniowej i zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwaniu dymu.

4. Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji w budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy poprzez zapewnienie długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczającej wartości dopuszczonej przez przepisy techniczno-budowlane.

5. Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji w budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy poprzez doprowadzenie do odpowiedniej szerokości dróg ewakuacyjnych ( korytarzy ).

6. Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji w budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy, poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości wyjść ewakuacyjnych  z budynku – wymagana szerokość co najmniej 120 cm.

7. Zapewnić odpowiednią szerokość biegów i spoczników na klatce schodowej budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy – wynosząca co najmniej w przypadku biegów 120 cm. oraz spoczników 150 cm.

8. Oddzielić piwnicę od pozostałej części budynku zamieszkiwanym przez pensjonariuszy ścianami i stropami o odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o wymaganej klasie odporności pożarowej EI 30.

9. Zapewnić wydzielenie pożarowe kotłowni gazowej poprzez zapewnienie klasy odporności ogniowej ścian EI 60wraz z wykonaniem przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 60.

10. Zapewnić wydzielenie pożarowe wentylatorowni poprzez zapewnienie klasy odporności ogniowej ścian EI 60, drzwiami o wymaganej klasie odporności pożarowej EI 30 wraz z wykonaniem przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 60.

11. Zapewnić nierozprzestrzenianie ognia przez dach w budynku mieszkalnym zamieszkiwanym przez pensjonariuszy

Opracowania należy podzielić w następujący sposób:

1.Budynek mieszkalny – dokumentacja techniczna wraz z branżami, oraz kosztorysy i STWIOR. .- 4   komplety

2. całość opracowań należy przekazać w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD:

v część rysunkową w formacie PDF, część opisową i obliczeniową formatach doc lub xls,

v   przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie  PDF   oraz w wersji umożliwiającej zamawiającemu  edycję.

3.Projekty powinny być pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4.Zleceniobiorca opatrzy w/w dokumentację w wykaz zawartości dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dostarczone dokumentacje są wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz że są kompletne.

4.2  Sprawowanie nadzoru autorskiego, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do:

a)czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.  W przypadku złożenia przez wykonawcę robót budowlanych, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót;

b)udziału w odbiorze końcowym inwestycji;

c)do zakresu zleceniobiorcy należy udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-technicznej składane w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane.

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie  z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

 

            Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

  C=                                                                                                         * 100%

                         

                                        Cena oferowana badanej oferty

 

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty  za wykonanie całości usługi. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

6.Płatność dokonana zostanie  po realizacji zamówienia, zgodnie z wartościami podanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokolarnego odbioru prac. 

7. Termin i  miejsce wykonania zamówienia:

Dokumentacja powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia   10 kwietnia 2014 r. 

8. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

a)      wypełniony podpisany załącznik nr 1 – Formularz oferty.

b)     wykaz wykonanych usług – zał. nr 2, potwierdzający posiadanie  odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że           w  okresie  ostatnich  trzech latach przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie – zrealizował co  najmniej dwa inne zlecenia polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej zawierającej działania dotyczące dostosowania obiektu do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (np. referencje, lub wyciąg z wykonanej dokumentacji, protokoły odbioru dokumentacji,).

9.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawców  z podwykonawstwa.

10.Oferent, może zapoznać się z obiektem, w celu pełnego zdiagnozowania istniejących warunków oraz możliwości i potrzeb do uwzględnienia w projekcie, po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją DPS.

Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną dokumentację techniczną obiektu.

11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń  z tego tytułu względem Zamawiającego.

12.Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: oferty należy przesłać faxem w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 10:00, na numer 76 72 90 710 lub dostarczyć w/w terminie do Domu Pomocy Społecznej           w Jaworze, Plac Seniora 3, 59-400 Jawor. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

13. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 % za całość wykonania zadania.

14. Osoba do kontaktów:

1 Waldemar  Pokój – tel. kom. 601 416 107

15. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

 

 

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.

 

Załączniki:                                                                       

 

1 Formularz ofertowy                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

2 Formularz – wykaz wykonanych usług                                                                                                                                                                                                                                                      w Jaworze

3 Projekt umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                         mgr Irena Stolarczyk

                                                                                                     


 
 
liczba odwiedzin: 2489845

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X