Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze

ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

 

Nazwa stanowiska – Główny Księgowy w Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor , tel. 76-729-40-66, 690-948-588

Wymiar czasu pracy – 1/4 etatu

I. Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wykształcenie – spełnienie jednego z poniższych warunków :

?       ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, lub studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie
co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,

?       ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości

?       posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

?       posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej wynikający z posiadanego wykształcenia i praktyki.
 2. Staż pracy – zgodnie z art.54 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  ( Dz.U. Nr.157, poz. 1240 z p.z.)
 3. Znajomość ustaw : o finansach publicznych, o rachunkowości, o pomocy społecznej, o ochronie danych osobowych, o samorządzie powiatowym, kodeksu pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych

II Wymagania dodatkowe

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej podstawowym korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych ( z pakietu MS Office lub innych)
 2. Znajomość programów księgowych oraz programu PŁATNIK
 3. Komunikatywność i uprzejmość.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy.
 6. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.

 

III. Zadania wykonywane na tym stanowisku.

 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka Wsparcia dla osób
   z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze
 2. Opracowywanie zakładowego planu kont zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami finansowymi.
 3. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
 4. Sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji procedur w/w dokumentów.
 5. Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych, również opis tych dokumentów.
 6. Opracowywanie projektu budżetu.
 7. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca jego aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych.
 8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 9. Prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających
  z ich zawarcia.
 10. Rozliczanie delegacji służbowych.
 11. Bieżąca analiza dotacji.
 12. Sporządzanie listy płac dla pracowników jednostki, kart wynagrodzeń, kart chorobowych
   i urlopowych.
 13. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości GUS.
 14. Prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi.
 15. Współpraca z bankiem.
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.

IV Warunki zatrudnienia

 1. Umowa o prace na czas określony  - 1/4 etatu z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.. Dotychczas brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

VI. Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje .
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 5. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ( w przypadku zatrudnienia kandydat jest on zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 8. Oświadczenie o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ”zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze”
w siedzibie placówki

Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze

 

59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7

w terminie od 06 maja 2014r. do 19 maja 2014 r. do  godz.14

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Wsparcia dla osób
   z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania konkursowego.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą, pozostałe pozostaną w dokumentacji Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze.

 

                                                                                 Dyrektor

Ośrodka Wsparcia w Jaworze

                                                                                  Katarzyna Trapowska

 

 

Data publikacji 06.05.2014 r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-05-06 10:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-05-06 10:13:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki