Zaproszenie do złożenia oferty (w trybie zapytania ofertowego)

Jawor, dnia 14 maja 2014 r.

OW 2431.1.2014

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(w trybie zapytania ofertowego)

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze zaprasza do składania ofert na zadanie Zapewnienie ciepłego posiłku dla uczestników Ośrodka Wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznymi w Jaworze  w  okres od 01.06.2014 – 31.12.2014 r.

I.  Zamawiający:

Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi  
w Jaworze
ul. Starojaworska 7
59-400 Jawor

Tel/faks: (76) 729-40-66
NIP: 695-151-90-12        REGON 021721080

e-mail: dyrektor@owjawor.pl

 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie ciepłego posiłku dla uczestników Ośrodka Wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznymi w Jaworze  w  okres od 01.06.2014 – 31.12.2014 r.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

(CPV): 15 89 42 00 – 3 ( posiłki gotowe)

3. Zakres zamówienia:

a) Jednodaniowe gorące posiłki powinny być przygotowywane zgodnie ze sporządzonymi tygodniowymi jadłospisami, dostępnymi dla zamawiającego.

b) Posiłek w postaci drugiego dania ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą również stanowić gołąbki z sosem, pierogi z różnym nadzieniem, naleśniki z różnym nadzieniem, kopytka, makaron z sosem lub twarogiem, placki ziemniaczane oraz krokiety.  W każdym zestawie ma znaleźć się kompot (sok, herbata) Jedną porcję posiłku stanowić będzie  zupa.

d) Nie dopuszcza się podawania dań barowych typu parówki, hamburgery, zapiekanki, frytki itp.

e) Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków
 w ciągu tygodnia. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.

Gramatura posiłków:

-        ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200 g,

-        mięso, ryba, kiełbasa – 100 g,

-        surówka, jarzyny gotowane – 150 g,

-        naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi – 300 g,

-        zupa – 400 g,

-        kompot – 250 ml.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania próbek wydanego pożywienia do celu ewentualnych badań SANEPIDU, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamówienie obejmuje przygotowanie, wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla około 30 osób od poniedziałku do piątku ( dni robocze). Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy. O każdej zmianie każdorazowo informować będzie Wykonawcę dyrektor placówki

6. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych produktów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

7. Przygotowanie posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi dopełnić obowiązku zatwierdzenia i rejestracji przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne podczas przygotowywania posiłków.

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia spożywania zamówionych posiłków
na terenie posiadanej własnej stołówki.

 

III. Opis sposobu obliczania ceny

1. Przedstawiona cena w ofercie powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT, wyrażoną
w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca przedstawia cenę netto
 i brutto za jeden gorący posiłek .

2. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę cena (brutto) podana liczbą, będzie inna niż cena (brutto) podana słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę (brutto) podaną słownie.

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena za posiłek nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie trwania umowy.

 

IV. Sposób płatności

1. Płatności będą realizowane co miesiąc po zakończeniu miesiąca kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność za miesiąc grudzień 2014 r. będzie dokonana do dnia 31.12.2014 r.

 

 

V.  Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

1.  Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznym
w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, w gabinecie Dyrektora do dnia 21.05.2014 r.
 do godziny 15.30.
 dołączając wypełniony „Formularz ofertowy” –
 (oryginał – załącznik nr 1)

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

4 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

 

Nazwa, adres Wykonawcy

Ośrodek Wsparcia

                                                                                              dla osób z zburzeniami psychicznymi

w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

 

……………………

 

nazwa zadania

Nie otwierać przed dniem ………………, godz. …………….

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu zapytania ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie BIP  Zamawiającego, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
w przypadku, gdy oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów.

12. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy zaoferowana kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje ceny z tym Wykonawcą. W przypadku braku porozumienia z tym Wykonawcą, negocjacje można przeprowadzić również
z pozostałymi oferentami. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę (najniższą cenę) po przeprowadzonych negocjacjach. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji z Wykonawcami, najniższa zaproponowana cena przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

13. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

14. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy dotyczącej realizacji usługi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
 ich ponownej oceny.

15. W przypadku niewywiązywania się z postanowień umowy lub w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu umowa z Wykonawcą może zostać rozwiązana.
W takim przypadku Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VI.  Rodzaje i opis kryteriów, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Zgodność zakresu oferowanej usługi z przedmiotem opisu zamówienia oraz przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów – warunek formalny. Niespełnienie przez Wykonawcę warunku formalnego powoduje odrzucenie złożonej oferty.

2. Kryterium wyboru oferty: cena brutto za 1 posiłek – 100%. Oferta z najniższą ceną (przedstawiona na załączniku nr 1 – formularzu ofertowym) otrzyma maksymalną ilość punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

 

 cena najniższa

ocena oferty = ------------------- x 100 pkt

                          cena badana

           

gdzie:

            cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych

            cena badana – wartość brutto badanej oferty

 

VII.  Osoba/y do kontaktów: Katarzyna Trapowska – Dyrektor OW.

 

IX.  Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

art. 4 ust. 8 : „ Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro”.

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego

 

Otrzymują:

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, 59-400 Jawor, ul. Paderewskiego 6.

2. Powiatowy Zespól Schronisk Młodzieżowych, 59-4200 Jawor, ul. Starojaworska 7

3. Restauracja DUKAT, Jawor 59-400, ul. Poniatowskiego 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      załącznik nr 1

 

………………………..

miejscowość, data

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nazwa przedmiotu zamówienia………………………………………………………..............

 

1. Zamawiający: Ośrodek Wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznymi w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, NIP 695-151-90-12, REGON 021721080

 

zaproszenie do złożenia oferty handlowej na:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia………………………………………................

3. Opis sposobu obliczenia ceny………………………………………………………………..

4. Sposób płatności……………………………………………………………………………...

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia…………………………………………………..

 

6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

 

1) oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznymi w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, w pokoju Dyrektora
do dnia…………… do godziny ………………….

 

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

 

3) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

 

Nazwa, adres Wykonawcy

Ośrodek Wsparcia

                                                                                              dla osób z zburzeniami psychicznymi

w Jaworze ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

 

……………………

 

nazwa zadania

Nie otwierać przed dniem ………………, godz. …………….

7. Rodzaje i opis kryteriów, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:………………………………………………………………………………......

8. Osoba/y do kontaktów:……………………………………………………………

9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

art. 4 ust. 8 : „ Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro”.

 

 

 

…………………………

podpis Kierownika Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Trapowska Katarzyna
(2014-05-15 08:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Trapowska Katarzyna
(2014-05-15 08:50:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki