☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sukcesywne dostawy 50 000 tys. litrów oleju opałowego lekkiego lub produktu równoważnego.

OGŁOSZENIE

Sukcesywne dostawy 50 000 lirów oleju opałowego lekkiego lub produktu równoważnego

Numer ogłoszenia : 403174-2014

Data zamieszczenia : 2014-12-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor Plac Seniora 3

- tel./ fax 76 92 70 710

 

Adres strony BIP:

Starostwo Powiatowe w Jaworze BIP Jednostek Organizacyjnych

 

. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywne dostawy 50 000 litrów oleju opałowego lekkiego lub produktu równoważnego.

 

1.2) Rodzaj zamówienia:

dostawy.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sukcesywna dostawa 50 000litrów oleju opałowego lekkiego lub równoważnego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach 34 59-430 Wądroże Wielkie 1.4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

postać: ciecz barwy czerwonej  bez widocznych zanieczyszczeń i wody,

-    zapach: charakterystyczny dla produktów naftowych,

-     gęstość w temp. 15 °C 833 max 860 kg/m³

-   wartość opałowa 42.8 min 42.6 MJ/kg

-     do 250 °C destyluje 39.2 max 65 %(V/V)

-     do 350 °C destyluje 92.2 min 85 % (V/V)

-     lepkość kinetyczna w temp. 20 °C   4.36 max 6 mm2/s

-     temperatura płynięcia -30.0 max -20 °C

-     temperatura mętnienia -5 °C nie normalizowana

-     temperatura zapłonu 65.5 min 56 °C

-     poz. po koksowaniu z 10% pozost. dest. 0.01 max 03 %(m/m)

-     pozostałość po spaleniu < 0.01 max 0.01 %(m/m)

-     zawartość siarki 0.05 max 0.1 %(m/m)

-   zawartość wody 130 max 200 mg/kg

      -  zawartość zanieczyszczeń stałych < 12.0 max 24 mg/kg

     -   zawartość znacznika ( Solvent Yellow 124) 7.4 min 6.0 – max – 9.0 mg/l 

     -    zaw. barwnika Solvent 19 7.6 min. 6.3

 Olej opałowy lekki odpowiada PN-C-96024:2011

1.5) Wspólny Słownik

Zamówień (CPV): 0913.50.00

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

nie.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

nie.

1.9) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IV ZALICZKI

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

VI WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, co najmniej 1 dostawę oleju opałowego w ilości min. 20 000 tys. litrów.

VII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

VIII 1.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie;

1.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-aktualny odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

1.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1.4) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy

do grupy kapitałowej;

1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt

1.7) albo w pkt III.5)

Wypełniony podpisany Formularz Ofertowy

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

 

Irena Stolarczyk

 Załącznik do pobrania

 

1-SIWZ

Wytworzył:
Waldemar Pokój
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2014-12-09 09:37:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2014-12-09 11:52:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10647