Dzierżawa pomieszczeń zaplecza kuchennego z wyposażeniem w Schronisku Młodzieżowym

Jawor, 07.02.2020 r.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

1.  Nazwa przedmiotu zamówienia: Dzierżawa pomieszczeń zaplecza kuchennego z wyposażeniem w Schronisku Młodzieżowym – Centrum Turystycznym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 i prowadzenie w tym miejscu działalności gastronomicznej przez okres trwania umowy.
2. Wydzierżawiający: Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dzierżawy:
PZSM w Jaworze zobowiązuje się do oddania Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków na czas określony 3 lat pomieszczeń zaplecza kuchennego zlokalizowanego na poziomie wysokiego parteru w budynku Schroniska Młodzieżowego – Centrum Turystycznego
w Jaworze (dalej: „Przedmiot dzierżawy”), zaś Dzierżawca zobowiązuje się płacić miesięczny czynsz na zasadach określonych w umowie.
1)    Przedmiot dzierżawy składa się z następujących pomieszczeń:
a) kuchnia właściwa – 58,10 m2
b) sala konsumpcyjna – 156,90 m2
c) zmywalnia naczyń – 11 m2
d) magazyn – 2,45 m2
e) obróbka wstępna – 10,48 m2
f) magazyn – 12,27 m2
g) magazyn – 20,14 m2
h) pomieszczenie na sprzęt i środki czystości – 2,68 m2
Łączna powierzchnia Przedmiotu dzierżawy to 274,02 m2.
2)    Przedmiot dzierżawy jest wyposażony w meble i sprzęty wymienione w Załączniku nr 2.
3)    Wyposażenie, o którym mowa powyżej (dalej: „Wyposażenie”) stanowi własność Wydzierżawiającego. Dzierżawca ma obowiązek korzystania z Wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz ma obowiązek zapobiegać jego uszkodzeniu, zepsuciu, kradzieży czy utracie przez niego funkcjonalności.
4)    Dzierżawca zobowiązuje się do używania Przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nieuciążliwy dla korzystających z usług Schroniska Młodzieżowego – Centrum Turystyczne w Jaworze.
5)    Dzierżawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia kuchni i przygotowywania posiłków dla grup korzystających z usług noclegowych i innych zorganizowanych grup korzystających z usług PZSM w Jaworze w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli, zgodnie ze złożonym wcześniej zapotrzebowaniem przez PZSM w Jaworze w zakresie dni, godzin oraz wymaganego menu wyżywienia.
6)    Na potrzeby prowadzonej działalności Dzierżawca zatrudnia posiadającą odpowiednie kwalifikację i umiejętności kadrę, dbając o spełnienie wszelkich warunków sanitarno-epidemiologicznych. Dotyczy to zarówno kadry kuchennej, jak i obsługi jadalni.
7)    W zakresie obsługi żywieniowej grup korzystających z usług PZSM w Jaworze, wymaga się przygotowywania posiłków w zależności od potrzeb: śniadań, obiadów, obiadokolacji, kolacji.
8)    Dokładne menu dla konkretnej grupy będzie ustalane indywidualnie po uwzględnieniu możliwości Dzierżawcy i w porozumieniu z nim. W większości przypadków informacje
o konieczności świadczenia wyżywienia dla klientów PZSM w Jaworze następować będzie przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
9)    Rozliczenia finansowe za przygotowane posiłki, następować będą pomiędzy klientem korzystającym z posiłku, a Dzierżawcą, przy czym obowiązujące ceny dla klientów nocujących w PZSM w Jaworze powinny być dostępne finansowo dla tych osób.
10)    Dzierżawca może przygotowywać posiłki i świadczyć wyżywienie na miejscu korzystając z sali konsumpcyjnej dla klientów. Może on też przygotowywać posiłki i świadczyć usługi cateringowe na zewnątrz.
11)    W sali konsumpcyjnej dopuszcza się możliwość organizacji różnych wydarzeń, konferencji, spotkań, itd. jednak odbywać się to może po uzyskaniu pisemnej zgody PZSM
i uzgodnieniu warunków odpłatności, nie zakłócając normalnego funkcjonowania
i świadczenia usług noclegowych przez jednostkę.
12)    Szczegółowe i pełne warunki zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Sposób płatności za dzierżawę:
1) Dzierżawca zobowiązuje się płacić PZSM w Jaworze czynsz w wysokości wskazanej
w ofercie miesięcznie, jednak nie mniej niż 1.500,00 zł netto.
2) Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji Przedmiotu dzierżawy, w tym kosztów dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odbiór nieczystości płynnych, przy czym opłata z tego tytułu zostanie naliczona według odczytów z liczników, jak również ma obowiązek pokrywać koszty wywozu odpadów stałych na podstawie zawartych przez siebie umów.
3) Czynsz dzierżawny płatny będzie co miesiąc z góry w ciągu 14 dni na podstawie faktury na konto bankowe PZSM w Jaworze.
4) Faktura za czynsz dzierżawny może zostać wystawiona po 15-stym dniu miesiąca
w miesiącu poprzedzającym okres, za jaki płatność jest należna.
5) W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu PZSM w Jaworze naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.
6) Za każdy dzień uzasadnionej przerwy w działalności Dzierżawcy – zamknięcia Przedmiotu Dzierżawy z przyczyn leżących po stronie PZSM w Jaworze, o ile nie zostanie to wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Strony, czynsz będzie pomniejszony proporcjonalnie
o 1/ilość dni w miesiącu, za który czynsz jest należny.
7) Dzierżawca ma obowiązek wpłacenia kaucji w wysokości odpowiadającej wysokości dwóch miesięcznych czynów dzierżawnych najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy na konto bankowe PZSM w Jawor oraz do jej utrzymania na takim poziomie przez cały czas trwania umowy.

4. Termin i  miejsce wykonania:
1) Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas określony 3 lat.
2) Dzierżawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usług w Przedmiocie dzierżawy najpóźniej 15 marca 2020 r.
Dzierżawa dotyczy pomieszczeń przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze (siedziba Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze).
5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Dzierżawcy w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59 – 400 Jawor, w pokoju nr 22  do dnia 17.02.2020 do godziny  10:00.
2) Oferty otrzymane przez Wydzierżawiającego po terminie zostaną zwrócone Oferentom (Dzierżawcom)  niezwłocznie, bez otwierania
3) Oferent (Dzierżawca) powinien umieścić ofertę w zamkniętej  nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Wydzierżawiającego oraz opisane:

Nazwa, adres oferenta (Dzierżawcy)

PZSM w Jaworze
ul. Starojaworska 7
59 – 400 Jawor

Dzierżawa pomieszczeń zaplecza kuchennego z wyposażeniem w Schronisku Młodzieżowym – Centrum Turystycznym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 i prowadzenie w tym miejscu działalności gastronomicznej przez okres trwania umowy.
(nazwa zadania)

Nie otwierać przed dniem 17.02.2020 r., godz. 10:00.

4) Oferty przygotowane powinny być wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
5) Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Wydzierżawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
ZAPROPONOWANA W OFERCIE CENA MIESIĘCZNEJ DZIERŻAWY -100%.
Najwyżej punktowana będzie oferta z najwyższą wskazaną przez oferenta kwotą.
W przypadku zaproponowania takiej samej najkorzystniejszej ceny przez dwóch lub więcej oferentów w postępowaniu, PZSM w Jaworze przystąpi do negocjacji dodatkowych warunków realizacji umowy z każdym z tych oferentów, celu wyłonienia ostatecznej, najkorzystniejszej dla siebie oferty.
7. Kontakt z Wydzierżawiającym wyłącznie w formie pisemnej poprzez e-mail: schroniskojawor@gmail.com.
8. PZSM w Jaworze przewiduje możliwość przed upływem terminu na składanie ofert przeprowadzenia przez zainteresowanych oferentów wizji lokalnej – udostępniania miejsca stanowiącego przedmiot dzierżawy i zapoznania się przez nich ze stanem technicznym pomieszczeń i wyposażenia. Chęć wykonania tych czynności powinna zostać zgłoszona Wydzierżawiającemu, przynajmniej dzień przed planowaną wizytą.
8. Wydzierżawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
9. Oświadczenia:
Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:
1) Zapoznał się z  zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu działalności gastronomicznej w obiekcie PZSM w Jaworze  na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu;
2) Zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz, że wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego jego wykonywania;
3) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do prowadzenia działalności gastronomicznej. Zobowiązuje się wykonać to zadanie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu dzierżawy.
5) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
    
10. Zamówienie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.).
11. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia lub zmianę treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny.


Załączniki:
1.    ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
2.    Wykaz wyposażenia zaplecza kuchennego.
3.    Formularz ofertowy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Reczuch Anna
(2020-02-07 13:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Reczuch Anna
(2020-02-07 13:40:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki