☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Jawor, dnia 29 września 2014 r.               

 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Znak sprawy: ZP.8.2013.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze zaprasza do składania ofert na : Pełnienie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. „  Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach” Etap II

 

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:                                                                                                   

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze                                                                                                            

59-420 Jawor  Plac Seniora 3                                                                                                                           

NIP 614 118 05 62     REGON 000847038                                                                                                

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7 00 – 15 00

el/fax 76 72 90 710

II. Tryb

Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907 j.t z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.                                                                                                            

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania pn. „  Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach” Etap II w następujących branżach: budowlanej, elektrycznej. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają: specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowiące dokumentację przetargową na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych, udostępnioną na stronie  http://www.spjawor-bip.pbox.pl/publik lub BIP jednostki organizacyjne Powiatu Jaworskiego.

                                                                                                                                                                               

Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru określone zostały w załączniku nr-1 Opis przedmiotu zamówienia.

 

Zleceniodawca zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę w wysokości 4 000, 00 zł. brutto. ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponownie.

IV. Opis sposobu obliczania ceny.                                                                                                                             

Oferent przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją  w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

 V. Termin i miejsce wykonania zamówienia:                                                                                                  

Od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014: miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej    w Jaworze Dom w Mierczycach 59-430 Wądroże Wielkie Mierczyce 34.

Termin nie dotyczy udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad i usterek. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu końcowego z uwagi na zmiany z uwagi zdarzeń losowych, które uniemożliwiały wykonawcy robót budowlanych zakończenie prac w wyznaczonym terminie.

VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował  przy wyborze oferty: cena - 100%                                                                                                                                                            

VII. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59=400 Jawor Plac Seniora 3, do dnia 06 października 2014 r. do godz. 10 00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z oznaczeniem „ Inspektor nadzoru inwestorskiego -  Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom  w Mierczycach” Etap II Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

 

W przypadku wysyłania oferty pocztą – decyduje data wpłynięcia przesyłki do Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

 

VIII. Określenie warunków udziału w postępowaniu:                                                                                         

1) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – Formularz oferty

2) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

3) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                        Dyrektor

                                                                                             

                                                                                              mgr Irena Stolarczyk


 
 
liczba odwiedzin: 2489876

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X