☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe-Wykonanie drzwi w pomieszczeniu kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3 59-420 Bolków.

  Zapytanie ofertowe 

NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH

o wartości poniżej 30 000 EURO

w trybie: zapytanie ofertowe

 

  ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

  którego przedmiotem jest

  Wykonanie drzwi w pomieszczeniu kuchni w Domu Pomocy Społecznej   w Jaworze Dom w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3 59-420 Bolków.   

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                    

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Adres: Plac Seniora 3 59-400 Jawor

Regon: 000847038    NIP: 614 118 05 62

Tell. 76 72 90 710  Tel/fax 76 72 90 712

e-meil dps.jawor@wp.pl

                                                                                                                                     

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontowej w kuchni Domu Pomocy Społecznej                  

w Jaworze Dom w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                

Zamówienie obejmuje:                                                                                                                             

Pomieszczenie kuchni i stołówki. Wykucie w ścianie otworu 100x200 cm. na drzwi z oknem podawczym, montaż nadproży, uzupełnienie tynków,wykonanie podkładu pod stopnie schodowe z betonu                 monolitycznego, licowanie otworu drzwiowego i stopni płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20 cm. na klej, osadzenie drzwi wewnętrznych płycinowych z oknem podawczym.

 W załączeniu przedmiar robót.                                                                                                                                           

Wykonawca zapewni uprzątnięcie odpadów, gruzu.

Szczegółowe informacje można uzyskać podczas wizji lokalnej.

 

Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu z Domem Pomocy Społecznej w Jaworze

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAdo dnia 30 lipca 2015 r.

III.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  Z WYKONAWCĄ:      

Kierownik Działu Obsługi    Waldemar Pokój  tel. 76 72 9 710  kom. 601 416 107

Godziny udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego: 8 00-1430 (pn. –  pt.)

 IV. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:

- OFERTA FIRMY zawierająca cenę za wykonanie usługi,

- Oświadczenia

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art.22, ust. 1  ustawy Prawo  zamówień publicznych

- kosztorys na  wykonanie drzwi w pomieszczeniu kuchni

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Składanie ofert do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie  siedziby  Zamawiającego Plac Seniora 3 59-400 Jawor

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono tablica ogłoszeń, BIP Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta wraz z  pozostałą dokumentacją   muszą być umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie   pieczątką firmową Wykonawcy i napisem „ Wykonanie drzwi w pomieszczeniu kuchni DPS w Bolkowie”

Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA! Istnieje możliwość przesłania oferty za pomocą  faksu. W tym przypadku oferta musi być jednak niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

VII.  OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:

 a) cena

VII.   UMOWA

1. Zamawiający zawiera umowę w możliwie najkrótszym terminie od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zamawiający przesyła umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach za pośrednictwem poczty (listem  poleconym). Umowa winna być podpisana w ciągu 5 dni roboczych i odesłana na adres Zamawiającego.  Podpisany przez Dyrektora końcowy egzemplarz odeślemy do wykonawcy. Istnieje również możliwość podpisania umowy na miejscu – w siedzibie zamawiającego.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski,   zawiadomienia  i informacje przesyłane będą za pośrednictwem Urzędu Pocztowego listem , fax.

 

 

                                                                                                                                                                                           Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

                                                                                                                                                                                                                 Irena Stolarczyk

ZAŁĄCZNIKI

RORMULARZ

OŚWIADCZENIE-1

OŚWIADCZENIE-2

UMOWA

PRZEDMIAR

 


 
 
liczba odwiedzin: 2489865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X