Zapytanie ofertowe-którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze do wymagań ochrony przeciwpożarowej

 Zapytanie ofertowe 

NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH

o wartości poniżej 30 000 EURO

w trybie: zapytanie ofertowe

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM,                            

którego przedmiotem jest:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze do wymagań ochrony przeciwpożarowej”

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                   

 Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Adres: Plac Seniora 3 59-400 Jawor

Regon: 000847038    NIP: 614 118 05 62

Tell. 76 72 90 710  Tel/fax 76 72 90 712

e-mail dps.jawor@wp.pl

                                                                                                                                      

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                        

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze do wymagań ochrony przeciwpożarowej” 

Kod  CPV:            4530000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

                 45410000-4 tynki zewnętrzne i wewnętrzne

                 452611210-9 wykonanie pokryć dachowych

                 45 000000-7 wymiana stolarki drzwiowej na drzwi EI30 i EI60

                 45 442100-8 roboty malarskie

                 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

                    45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                  

    1. Zakres prac remontowych .

Obejmuje wykonanie następujących robót związanych z dostosowaniem Domu  Pomocy Społecznej w Jaworze do wymagań ochrony  przeciwpożarowej:

1.1. roboty ogólnobudowlane:

-wykonanie przepustów przeciwpożarowych w stropach i ścianach nośnych pomieszczeń zamkniętych w miejscu ich przejścia przez otwory o średnicy większej od 4,0cm tj. m. in. w przebiciach z pomieszczenia kotłowni, rozdzielni, wentylatorowni oraz klatki schodowej K1tj, różnych stref pożarowych-wydzielenie (zamknięcia) klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odporności ogniowejEI30 na wszystkich kondygnacjach -wyposażenie klatki schodowej K1, jako głównej drogi ewakuacyjnej, w urządzenia do usuwania dymu poprzez zastosowanie klapy oddymiającej i napowietrzania drzwiami i oknem

-wydzielenie piwnic poprzez zainstalowanie drzwi klasy EI30 odporności ogniowej

prowadzące z parteru do poziomu piwnic /klatka K1 i K2/

-zamknięcie wentylatorowni (nieczynnej) drzwiami klasy EI30

-zamknięcie rozdzielni elektrycznej drzwiami klasy EI60

-wymiana drzwi „B” wyjściowych z budynku na drzwi o szerokości skrzydła 90cm w świetle po otwarciu

-przesunięcie pochwytów na korytarzach , które kolidują z otwarciem drzwi

-wymiana drzwi do pokoi na stalowe o odporności EI30 (dotyczy pokoi dostępnych bezpośrednio         z klatki  schodowej )

-prace remontowe towarzyszące – malarskie ścian i sufitów w korytarzach i klatkach schodowych

-wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 332 obręb Jawor 7 Stare Miasto, gmina Jawor.

1.2. roboty elektryczne:

-montaż wyłączników nadmiarowo – prądowych w istniejącej tablicy bezpiecznikowej na poddaszu

-montaż listew elektroinstalacyjnych

-układanie przewodów w listwach

-montaż czujki optycznej dymu

-montaż ręcznych przycisków oddymiania mcr RPO1

-montaż przycisku przewietrzającego LT

-montaż centrali sterowania klapy oddymiającej mcr 9705-10A

-montaż centrali pogodowej mcr PO54 z czujnikiem wiatru VM1 oraz deszczu RS1

-montaż gniazd czujek dymu

-badania odbiorcze i uruchomienie instalacji.

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Budynek zaliczany jest do budynków średniowysokich „SN” o wysokości 14,8m.

- Przeznaczony jest dla osób starszych, o ograniczonych możliwościach ruchowych

- Zaliczany jest on do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

- Posiada dwie klatki schodowe K1 i K2 oraz dodatkowe wyjście od strony południowo zachodniej.

- W budynku znajduje się łącznie z personelem około 90 osób

- Klasę odporności pożarowej dla budynku określona jest na „B”.

- Klasa odporności ogniowej przegród elementów budynku i rozprzestrzeniania ognia wynosi:

- konstrukcja stropodachu - REI 30

- stropy - REI 60

- ściany zewnętrzne - REI 240

- ściany wewnętrzne działowe - REI 60

- pokrycie dachu - RE15

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń: budynek nie posiada pomieszczeń zagrożonych

wybuchem

II. Opis techniczny – część szczegółowa

1.Szczegółowy zakres robót budowlanych

1.1.Wykonanie systemu oddymienia klatki K1

W celu zapewnienia właściwej powierzchni oddymiania dokonana obliczenia wymaganej powierzchni          wentylacyjnej.

1.1.1.Obliczenie powierzchni klapy dymowej dla klatki schodowej K1:

- Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:

Klatka K1: AK = 25,2 m2 - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

AK5% = 25,2 · 5% = 1,26 m2

- powierzchnia czynna oddymiania ACZ = 1,26m2

- Określenie powierzchni geometrycznej klapy dymowej AG

- Powierzchnia geometryczna: AG=ACZ : Cv = 1,26m2 : 0,7 = 1,8m2 ( aerodynamiczny współczynnik  przepływu klap dymowych – Cv=0,7)

- faktyczna (geometryczna ) wielkość klapy dymowej o wymiarach 1,2*1,5 m przy współczynniku Cv=0,7 daje czynną powierzchnię – 1,26 m2

- Minimalna powierzchnia geometryczna klapy wynosi 1,8m2

1.1.2.Zapewnienie powietrza dolotowego do oddymiania klatki schodowej k1:

- Dopływ powietrza do klatki schodowej zapewniono poprzez wyjściowe drzwi zewnętrzne dające się otworzyć od zewnątrz oraz dodatkowo okno otwierane na zewnątrz

- Wymagana wielkość drzwi zewnętrznych oraz okna:

AG + 30%AG = 1,8m2 + 30%x1,8m2 = 1,8m2 + 0,54m2 = 2,34 m2

- Do obliczeń przyjęto skrzydło drzwi zewnętrznych o wymiarach 0,9m x 2m oraz okno o wymiarach skrzydła 1,0x1,50m (0,9 x 2)+(1,0x1,5) = 1,8+1,50 = 3,30m2 > 2,34m2

- Projektowane nowe drzwi oraz okno spełniają wymaganą wielkość niezbędną do zapewnienia dostatecznego dopływu powietrza do klatki schodowej.

1.1.3. Drzwi i okno zewnętrzne przy wyjściu „B”

· Drzwi ozn. Jako Dz01 należy wymienić i poszerzyć do wymiaru umożliwiającego zamontowanie skrzydła wielkości 0,9m x 2m, sposób otwierania, po otwarciu musi zapewnić prześwit w świetle ościeżnicy 90*200cm , wyposażone w wypychacz automatyczny sterowany z SAP, dodatkowo w drzwiach elektorygiel awersyjny,

przystosowane do funkcji drzwi napowietrzających w ramach oddymiania klatki schodowej, drzwi wyposażone w zamek patentowy.

· Okno ozn. O01 należy wymienić z zachowaniem istniejącego wymiaru , Dobrano okno napowietrzające wstawiane w miejsce istniejącego okna PVC np. firmy Mercor 6 w wykonaniu PVC. Okna będą otwierane do wewnątrz z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-W do maksymalnego kąta 90o dla okien wywiewnych i do         maksymalnego kąta 60o dla okien nawiewnych. Sterowanie otwieraniem okien będzie wykonywała

centralka systemu oddymienia zamontowana na ostatniej kondygnacji w klatce K1.

Centrala systemu oddymiania będzie połączona z centralą systemu pożarowego oraz z czujkami dymowymi, przyciskiem ROP oraz sterowaniem ręcznym przewietrzaniem klatki schodowej K1.

· Roboty uzupełniające – wykucie ściany zewnętrznej dla powiększonych drzwi,obrobienie tynkiem ościeży,  malowanie ścian i sufitów

· Demontaż drzwi pośrednich , dwuskrzydłowych PCV w przedsionku

1.1.4. montaż klapy oddymiającej

Klapę zamontować w stropodachu nad klatką schodową (Nad spocznikiem ), należy przewidzieć rozbiórkę pokrycia dachowego z papy , rozkucie warstw pokryciowych z płytami korytkowymi włącznie , oraz przekucie stropu. Po osadzeniu klapy należy wykonać roboty tynkarskie i malarskie. W zakresie pokrycia wykonać opierzenie blacharskie i odtworzenie warstw pokryciowych.

1.2.Stolarka drzwiowa

1.2.1.Wydzielenie klatki schodowej K1

· Klatkę schodową należy wydzielić (zamknąć) drzwiami ppoż

W celu wydzielenia klatki schodowej z korytarzami projektuje się drzwi ppoż EI30,aluminiowe jednoskrzydłowe w całości przeszklone o szerokość skrzydła min 100 cm, drzwi po otwarciu muszą zapewniać prześwit w świetle 100cm i wysokości 220cm ( Dw05,Dw06).Drzwi należy zamontować na wszystkich piętrach. Uzupełnienia ścian w korytarzach wokół drzwi wykonać w technologii lekkiej zabudowy z płyt GKF z rusztem

stalowym 100mm z wypełnieniem wełna mineralną półtwardą, okładzina ścian obustronna , dwuwarstwowa.

 wymianę drzwi do pokoi które wchodzą w strefę klatki schodowej K1 ( Dw07, Dw09).szerokość skrzydeł 90 cm , drzwi stalowe w kolorze białym (np. Ral 9003), z zamkiem zamykanym z zewnątrz kluczem patentowym np. firmy Gerda

1.2.2.Wymiana drzwi na drzwi ppoż

· Drzwi (Dw02, Dw03) na korytarzu należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30 (Dw03) i EI60 (Dw02), Drzwi stalowe w kolorze popielatym (np. Ral 7038),

· Drzwi do piwnicy (Dw01, Dw10) należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, Drzwi stalowe w kolorze popielatym (np. Ral 7038) szerokość skrzydeł 80cm,            w przypadku Dw10 należy  przewidzieć poszerzenie otworu drzwiowego

· Drzwi do kotłowni (Dz02) należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60, drzwi do rozdzielni elektrycznej EI60 (Dw02), Drzwi stalowe w kolorze popielatym

(np. Ral 7038)

· W celu wydzielenia korytarza przy wyjściu „F” projektuje się drzwi ( Dw08) o wymiarach skrzydła 100x200 Drzwi stalowe w kolorze popielatym (np. Ral 7038)

· Zamknięcie nieczynnej wentylatorowi drzwiami (Dw01) przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, Drzwi stalowe w kolorze popielatym (np. Ral 7038)

Drzwi należy zaopatrzyć w samozamykacz i zamek zwykły z zapadką i klamką obustronną.

1.3.Likwidacja pochwytów na korytarzach

W przypadku występowania kolizji pochwytów z projektowanymi nowymi drzwiami należy przesunąć kolidujące pochwyty na korytarzach. Po otwarciu drzwi z pokoi szerokość drogi komunikacyjnej nie może być mniejsza niż 120cm

1.4.Roboty dodatkowe ogólnobudowlane

Tynki przy robotach montażowo-budowlanych odtworzyć jako gipsowe np. MP75 o grubości 10-15mm od wewnątrz. Z zewnątrz wykonać przy wejściu tynki gładkie cem.-wap.

Tynki od strony klatki schodowej i korytarzy wykończyć farbą olejną w kolorze zbliżonym do istniejącej do  wysokości ok.1,5m, powyżej farba emulsyjną. Od strony pokoi uzupełnić tynki i przemalować w obrębie prowadzonych prac farbą emulsyjną zbliżoną kolorem do istniejącej. Przemalować farbami emulsyjnymi ciągi komunikacyjne wraz z sufitami.

1.5. Zabudowa kanałów wentylacyjnych

W korytarzach zlokalizowane są kanały wentylacyjne z dystrybucją powietrza do pokoi mieszkalnych , projektuje się zabudowę kanałów na całej długości płytami GKF dwuwarstwowo na ruszcie stalowym o odporności EI 30

1.6. wykonanie przepustów przeciwpożarowych

Wszystkie przejścia instalacyjne w stropach i ścianach z pomieszczeń kotłowni, wentylatorowi , rozdzielni elektrycznej oraz pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi ( otwory o średnicy większej od 4,0cm ) należy zabezpieczyć i wykonać w technologii przejść szczelnych np. firmy Promat EI120 poz. 600.90.

2.Szczegółowy zakres robót elektrycznych

2.1. Montaż i zasilanie centrali oddymiającej

- Centralę klap oddymiających typu mcr 9705-10A należy zamontować na ścianie w pobliżu klap oddymiających na poddaszu nad spocznikiem przy wejściu na poddasze.

- Zasilanie centrali wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2 układanym w listwie elektroinstalacyjnej LN 25x16. W celu zabezpieczenia obwodu zasilania centralki w istniejącej tablicy należy zamontować wyłącznik nadmiarowo – prądowy S301 B10A.

- Centralka wyposażona jest w akumulator z 72 godzinnym podtrzymaniem zasilania. do centralki oddymiającej należy podłączyć:

- siłowniki klap oddymiających i siłownik okien napowietrzających przewodem HLGs 2x1,5mm2 układanym  w listwie LN 16x16 n/t

- optyczną czujkę dymu POLON Alfa DOR-40 przewodem YnTKSY 1x2x0,8 układanym w listwie LN 16x16 n/t. Czujkę dymu zamontować na suficie obok klapy oddymiającej ręczne przyciski oddymiania mcr RPO-1 przewodem YnTKSY 4x 2x0,8 układanym w listwie LN 16x16 n/t

- przycisk RPO-1 opisany „ODDYMIANIE” montować na ścianie klatki schodowej na kondygnacjach na wysokości 1,5m nad poziomem posadzki

- przycisk przewietrzania LT przewodem YDY 3x1,5mm2 układanym w listwie LN 16x16 n/t przycisk LT montować na ścianie klatki schodowej na poddaszu na wysokości 1,5m nad poziomem posadzki przy centralce      oddymiającej

-połączenie centrali oddymiania mcr 9705-10A z centralą SAP przewodem YnTJSY 4 x 2 x 0,8 oraz wykonanie układów sterowania

·alarm pożarowy w cenr=trali SAP sygnał oddymiania i otwarcie klap oddymiających i okien napowietrzających

·alarm w centrali oddymiania – uruchomienie sygnału dźwiękowego z centrali SAP i zwolnienie rygli drzwi ewakuacyjnych

2.2. Montaż i zasilanie centrali pogodowej

Obok centrali sterowania oddymiania należy zamontować centralę pogodową mcr PO54.

Centrala jest przeznaczona do sterowania pracą siłowników klap lub okien wentylacyjnych, które powinny być zamknięte w przypadku deszczu lub wiatru. Wraz z centralą należy również zamontować czujnik wiatru typu VM1 oraz deszczu RS1. Na podstawie pomiarów z czujników wysyłane są do centrali sygnały zamknięcia.

Zasilanie centrali pogodowej wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2 napięciem 230V wyprowadzonym  z istniejącej tablicy i układanym w listwie. Centralę pogodową należy połączyć z centralą sterowania klapą oddymiającym przewodem Yn TKSY 1x 2x0,8.

2.3. Ochrona przeciw-porażeniowa

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosować samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364-4-41.

2.4. Próby i pomiary elektryczne

Po zakończeniu wszystkich robót elektrycznych należy wykonać n/w pomiary instalacji elektrycznej i protokoły sprawdzenia:

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- protokół sprawdzenia instalacji oddymiania klatki schodowej.

Wszystkie badania i pomiary potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobą uprawnioną.

III. Uwagi końcowe i zalecenia

1 Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, PN-IEC 60364 oraz dokumentacją

techniczną.

2. Wszystkie urządzenia podłączać i uruchamiać zgodnie z fabryczną instrukcją montażu                         i obsługi.

3. Należy dokonywać regularnych w trakcie eksploatacji przeglądów i prób działania zamontowanych

urządzeń.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej.

 

  Okres gwarancji – 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.              

 W załączeniu:                                                                                                                                                  

 - projekt techniczny                                                                                                                                             

- przedmiar robót                                                                                                                                             

- specyfikacja techniczna                                                                                                                                         

     Szczegółowe informacje można uzyskać podczas wizji lokalnej.

 

Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu z Domem Pomocy Społecznej w Jaworze

II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIAdo dnia 10 września 2015 r.

- miejsce wykonania zamówienia: Budynek Mieszkalny Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze Plac Seniora 3

                                                        

III.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  Z WYKONAWCĄ:

Kierownik Działu Obsługi    Waldemar Pokój  tel. 76 72 9 710  kom. 601 416 107

Godziny udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego: 8 00-1430 (pn. –  pt.)

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:

- OFERTA FIRMY zawierająca cenę za wykonanie usługi,

- Oświadczenia

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art.22, ust. 1  ustawy Prawo  zamówień publicznych.                                                                                                                       

-  Wykaz wykonanych robót budowlanych                                                                                                                                           

- kosztorys na roboty budowlane                                                                                                                                 

- projekt umowy

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Składanie ofert do dnia 29 lipca 2014 r. do godz. 11:00. Ofertę należy złożyć   siedzibie  Zamawiającego Plac Seniora 3 59-400 Jawor. Otwarcie ofert 29 lipca 2015 r. godz. 11:15

2. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono tablica ogłoszeń, BIP Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta wraz z  pozostałą dokumentacją   muszą być umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie   pieczątką firmową Wykonawcy i napisem Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze do wymagań ochrony przeciwpożarowej”           

Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA! Istnieje możliwość przesłania oferty za pomocą  faksu. W tym przypadku oferta musi być jednak niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

VII.  OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:

 

a) cena 100 %                                                                                                                                                                    

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą.

Pozostałe  oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

                        cena ofertowa najniższa

            C=        cena badanej oferty                  x 100 pkt.

VII.   UMOWA

1. Zamawiający zawiera umowę w możliwie najkrótszym terminie od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zamawiający przesyła umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach za pośrednictwem poczty (listem  poleconym). Umowa winna być podpisana w ciągu 5 dni roboczych i odesłana na adres Zamawiającego.  Podpisany przez Dyrektora końcowy egzemplarz odeślemy do wykonawcy. Istnieje również możliwość podpisania umowy na miejscu –         w siedzibie zamawiającego.

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski,   zawiadomienia          i informacje przesyłane będą za pośrednictwem Urzędu Pocztowego listem , fax.

 IX. ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTANIE UNIEWAŻNIONE JEŻELI:                                                                                     

1. W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.                                                                                                          

2. Cena najkorzystniejszej ( na podstawie oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.                                                                                                                                   

3. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze 

mgr Irena Stolarczyk                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ZAŁACZNIKI

1-Projekt Budowlany

2-Przedmiar robót

3-STWiORB

4-Załącznik nr 1

5-Załącznik nr 2

6-Załącznik nr 3

7-Załącznik nr 4

8-Projekt Umowy

 

Wytworzył:
Waldemar Pokój
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2015-07-16 09:42:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2015-07-29 09:50:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki