☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach Etap II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spjawor-bip Jednostki Organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jaworze

 

Jawor: Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach - Etap II
Numer ogłoszenia: 294742 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze , pl. Seniora 3, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 76 7290710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem pod względem ochrony przeciwpożarowej budynków A i B Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Mierczycach - Etap II.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.31.21.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.11.20-9, 45.26.25.00-6, 45.23.32.51-3, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca winien wnieść wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•       1. Cena ofert 100%. 2. Oferta z najniższą ceną uznana będzie za najkorzystniejszą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•                     potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

•                     wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

•                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•                     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•                     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•                     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•                     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•                     lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip Jednostki Organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jaworze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Plac Seniora 3, 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Plac Seniora 3, 59-400 Jawor.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor

 Irena Stolarczyk

 

ZAŁĄCZNIKI

I-Przetarg rob.budowl. etap2 2014 r

1-SIWZ

2-OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

3-WYKAZ OSÓB WYK.ROBOTY

4-WYKAZ PRAC

5-UMOWA

6-FORMULARZ

II-Specyfikacja techniczna

1-Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru - budynke DPS - Etap II

III-Specyfikacja p.poż 1

1-okładka specyfikacja

2-specyfikacja ppoż1

IV-Przedmiar sygnal. p.poż

1-DPS Mierczyce- budynek A etap I czujki przedmiar

2-OPIS SSP

V-Część techniczna sygn. p.poż

1-IE-01

2-IE-02

3-IE-03

4-IE-04

5-IE-05

6-IE-06

7-OPIS SSP

VI-Część techniczna

1-E-01

2-E-02

3-E-03

4-IN-01

5-IN-02

6-IN-03

7-IN-04

8-IN-05

9-IN-06

10-OPis-PW-Etap 2

11-PB-01 IS

12-PB-01

13-PB-02

14-PB-03

15-PB-04

16-PB-05_v2

17-PB-06

18-PB-07

19-PB-08

20-PZT -02

21-PZT-01

22-Z-1

23-Z-2_v2

VII-Przedmiar robót

1-DPS Mierczyce- budynek A etap II przedmiar

2-OPis-Etap 2


 
 
liczba odwiedzin: 2489874

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X