Dzierżawa CEEiW Pałac w Muchowie

Jawor, 06.04.2021 r.INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
BEZ WYBORU KTÓREJKOLWIEK Z OFERT


Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.), Uchwały Rady Powiatu nr XVII/109/99 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, w oparciu o zapisy § 15 REGULAMINU PRZETARGU dotyczących uprawnień organizatora I przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo - parkowy w Muchowie na okres 25 lat,

dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze wobec wystąpienia okoliczności od niego niezależnych tj. cofnięcia zgody Zarządu Powiatu w Jaworze na wydzierżawienie nieruchomości w Muchowie na okres powyżej 3 lat, informuje o zamknięciu niniejszego postępowania przetargowego bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Dyrektor PZSM w Jaworze

POBIERZ plik


 


Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert o 7 dni tj. do dnia 05.02.2021 r. - zobacz

Na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 t.j.) oraz Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.), Dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych zawiadamia o zmianie – przesunięciu o 7 dni  terminu składania ofert w I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, położonej w miejscowości Muchów 7, stanowiącej zespół pałacowo - parkowy, wpisanej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.


Powyższe zmiany skutkują równoległą zmianą zapisów ujętych w Ogłoszeniu o przetargu oraz Regulaminie Przetargu, które otrzymują brzmienie:
1.    Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 02.02.2021 r.
2.    Oferta (wypełniony formularz ofertowy wraz z załączonymi dokumentarni) powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (frma lub nazwiskiem) i adresem Oferenta, zaadresowane do Wydzierżawiającego na adres: Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojawoska 7, 59-400 Jawor, oraz opisane ,,Oferta na dzierżawę zespołu pałacowo – parkowego w Muchowie” - nie otwierać do dnia 05.02.2021 r. do godz. 10:30.
3.    Ofertę należy złożyć w pok. nr 26 Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych
w Jaworze, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor lub za pośrednictwem poczty do dnia 05.02.2021 r. do  godz. 10:00.
4.    Część jawna przetargu z udziałem Oferentów odbędzie się w dniu 05.02.2021 r. o  godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, przy ul. Starojaworskiej 7, w sali dydaktycznej na I-wszym piętrze.


Jawor, 22.01.2021 r.

 


Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w Regulaminie Przetargu na dzierżawę nieruchomości CEEiW - Pałacyk w Muchowie.

Jawor, 21.01.2021 r.


Ogłoszenie

Dyrektora Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworzeo I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, położonej w miejscowości Muchów 7, stanowiącej zespół pałacowo - parkowy, wpisanej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XVII/109/99 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
                
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.01.2021 r., o godz. 10:30, w siedzibie  Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 (sala dydaktyczna, I piętro), odbędzie się I pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości, będącej własnością Powiatu Jaworskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, położonej w miejscowości Muchów 7, gm. Męcinka, oznaczonej numerem działki 79 o  łącznej pow. 1,71 ha, stanowiącej zespół pałacowo — parkowy w Muchowie, wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod Nr A/1714 z dn. 12.03.2010 r. (Pałac) oraz Nr A/4050 z dn. 02.11.2010 r. (park), dla której prawo własności jest uwidocznione w księdze wieczystej nr LE1J/00017428/2.

                                
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu została przeznaczona do wydzierżawienia na okres 25 lat, licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy na podstawie zgody Zarządu Powiatu w Jaworze wydanej na posiedzeniu w dniu 08.10.2020 r.

Celem dzierżawy jest zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości oraz racjonalne gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Powiatu Jaworskiego. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę wyłącznie w celu prowadzenia
w nim działalności związanej z upowszechnianiem krajoznawstwa i turystyki obejmującym zakres turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Działka nr 79 obr. Muchów objęta mpzp gminy Męcinka zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/182/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 29.12.2005 r., mieści się w konturze planu oznaczonego symbolem N2UT o przeznaczeniu tereny istniejącej zabudowy usług turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Przedmiotem dzierżawy jest nie tylko obiekt Pałacu wraz z jego otoczeniem parkowym, ale również pełne wyposażenie ruchome znajdujące się w obiekcie (meble, wyposażenie kuchni, itd.), wykorzystywane dotychczas przez PZSM w Jaworze w procesie prowadzonej w tym miejscu działalności. Lista wyposażenia znajduje w załączniku do Ogłoszenia.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje zespół pałacowo-parkowy w Muchowie, w skład której wchodzą:
- budynek główny;
- ogrodzony park z infrastrukturą terenową (tablice edukacyjne i słupki, wiata turystyczna ze sceną, stojaki na rowery, plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, ścieżki piesze, zbiornik wody przeciwpożarowej wraz z jego ogrodzeniem).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem – pałacem, kilkukondygnacyjnym, mansardowym dachem z lukarnami i podjazdem wspartym na murze oporowym. Klasyczny pałac neobarokowy otoczony parkiem o charakterze krajobrazowo-leśnym, o walorach historycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. Całość założenia powstała ok. 1910 r. W roku 2013 został zaadoptowany na potrzeby noclegowo-usługowe dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze. W parku znajduje się niewielki zbiornik wody przeznaczony dla celów przeciwpożarowych (ogrodzony z drogą dojazdową). Nieruchomość wyposażona jest w instalację wodociągową, elektryczną, sygnalizacji pożarowej, gazową (podziemny zbiornik na gaz znajduje się kilkadziesiąt metrów od obiektu na terenie parku), telefoniczną, kanalizacyjną (podziemny zbiornik na nieczystości płynne, dwukomorowy).

Pałac oraz park objęty jest ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: Nr A/1714 z dn. 12.03.2010 r. (Pałac) oraz Nr A/4050 z dn. 02.11.2010 r. (park).
Nieruchomość pozbawiona jest jakichkolwiek spadkobierców byłych właścicieli. Stwierdza się, że zespół pałacowo-parkowy jest własnością Powiatu Jaworskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gm. Męcinka znajduje się w zieleni parkowej, w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dzierżawca wyraża zgodę i wymaga od przyszłego dzierżawcy prowadzenia przez prac adaptacyjnych/remontowych lub przebudowy (zależności od woli Wydzierżawiającego)
w zabytkowym parku i pałacu. Dzierżawca może wykonywać prace adaptacyjne/ remontowe lub przebudowę w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Wydzierżawiającym plan prac oraz w formie właściwych decyzji i zgód z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Obszar ten podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wszelkie działania inwestycyjne i prowadzenie prac wymagają uzgodnienia i akceptacji Wydzierżawiającego i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obecny układ pomieszczeń w budynku przewiduje 49 miejsc noclegowych:
Piwnica - pomieszczenia gospodarcze, toaleta, łazienka, sauna (nieczynna) i inne pomieszczenia pomocnicze, magazyny, kotłownia;
Parter - sala dydaktyczna, jadalnia, kuchnia, kuchnia samoobsługowa, toalety, pralnia, pomieszczenia gospodarcze;
I piętro – pokoje noclegowe i administracyjne, magazyn, toaleta;
II piętro -  pokoje noclegowe, magazyn, toaleta;
Poddasze - dwukondygnacyjne, nieużytkowe.

Dyrektor PZSM w Jaworze oczekuje złożenia koncepcji funkcjonowania przedmiotu dzierżawy, w treści której Oferent przedstawi plan działalności na przedmiocie dzierżawy.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie na formularzu ofertowym w pok. nr 26 Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze pisemnej oferty na przedmiot dzierżawy w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na dzierżawę zespołu pałacowo-parkowego w  Muchowie” - nie otwierać przed dniem 29.01.2021 r., o godz. 10:30 oraz wpłacenie Wadium w gotówce, w podanej wysokości i wyznaczonym terminie na rachunek bankowy: Banku Spółdzielczego w Jaworze o nr 06 86470007 0018 4306 2000 0004, w taki sposób, aby wpłata była na koncie najpóźniej do dnia 26.01.2021 r. Za datę wpłacenia Wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem odmowy udziału w przetargu.

Oferty należy sporządzać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez tłumacza zaprzysięgłego.                

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2021 r., o godz. 10:00.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4.883,00 zł netto (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) oraz cena wywoławcza wartości netto zaplanowanych inwestycji wynosi 250.000 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ustala się kaucję stanowiącą równowartość czteromiesięcznego czynszu dzierżawnego.

Kwota Wadium wynosi 2.400,00 zł (słownie dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.01.2021 r. Dowód wniesienia Wadium przez uczestnika przetargu należy umieścić w kopercie razem ze zgłoszeniem udziału w przetargu oraz ofertą  przetargową.

W przypadku, gdy Oferent, nie wniesie Wadium w określonej wysokości i terminie zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, natomiast pozostałym oferentom zostanie zwrócone bez oprocentowania, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone Wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy Oferent zawarł umowę dzierżawy i odstąpi od protokolarnego przejęcia nieruchomości, Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawę mediów, jak również poniesie wszelkie opłaty związane z używaniem przedmiotu dzierżawy i administrowaniem oraz wymogami prawidłowej gospodarki.

Czynsz będzie płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc. Wydzierżawiający zobowiązany będzie do ponoszenia podatku VAT od czynszu dzierżawnego wg obowiązującej stawki.

Stawka czynszu będzie waloryzowana począwszy od 2022 r. jeden raz w roku kalendarzowym ze skutkiem od 01 stycznia każdego roku. Waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedzający.

Część jawna przetargu — otwarcie ofert — nastąpi w dniu 29.01.2021 r., o godz. 10:30
w siedzibie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojaworska 7, w sali dydaktycznej na I piętrze.

Do ważności oferty wymagane jest podanie w pisemnej ofercie ceny wyższej od ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego netto i jednocześnie ceny wyższej niż cena minimalna określona w pozycji wartość netto zaplanowanych inwestycji.

O wyniku rozpatrzenia ofert zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy Oferenci.

Oferty, które wpłyną do PZSM w Jaworze po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.
Dyrektor PZSM w Jaworze zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe:
1.    Uczestnik przetargu składa oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w/g wymogów Wydzierżawiającego i Konserwatora Ochrony Zabytków. Warunek ten zostanie zawarty w umowie dzierżawy.
2.    Poddzierżawianie przedmiotu dzierżawy jest zabronione. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, dzierżawca może zostać obciążony karą w wysokości 4-krotności miesięcznego czynszu, a umowa dzierżawy może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia.
3.    Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno- prawnych oraz opłat eksploatacyjnych.
Informacje i materiały przetargowe wraz z formularzem oferty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PZSM w Jaworze pod adresem http://www.js-spjawor.bip.pbox.pl/public/

 

REGULAMIN PRZETARGU - pobierz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt Umowy dzierżawy

3. Przykładowe zdjęcia obiektu i jego otoczenia (część I, część II, część III)

4. Ogólne zestawienie wyposażenia obiektu

5. Mapa obiektu z zaznaczoną nieruchomością stanowiącą przedmiot dzierżawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2020-12-30 09:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2021-04-06 11:26:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki